Attīstības jaunumi Projekti
bdPodnieki

Ādažu novada pašvaldība 15.decembrī iesniedza Centrālā finanšu un līguma aģentūrā (CFLA) projekta "Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos" pieteikumu. Pieteikumu CFLA vērtēs līdz 2024.gada 15.martam.

Projekta mērķis ir attīstīt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūru jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai, lai atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam veicinātu pašvaldības pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, t.sk. sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām.

Īstenojot projektu, tiks izveidota Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, nodrošinot 288 vietas pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un atbilstoši vienlīdzīgas pieejas principam veicinot pašvaldības pirmskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, t.sk. sociāli un ekonomiski mazaizsargāto personu grupām

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 9 964 057,00 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 5 000 000,00 eiro un pašvaldības finansējums ir 4 964 057,00 eiro. Projektu plānots īstenot 38 mēnešu laikā saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz  2029.gada 31.decembrim.

Projekta ietvaros Ādažu  pašvaldība plāno sekojošas aktivitātes:

1) jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un apkārtējās teritorijas projektēšana;

2) jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība;

3) projektā attīstāmās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas labiekārtošana;

4) būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība;

5) publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pašvaldībā pirmskolas vecuma bērnu rinda uz pakalpojuma saņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) ir aktuāla jau vairākus gadus. Iedzīvotāju skaitam ir tendence pastāvīgi palielināties un  2022.gadā rindā uz pašvaldības PII gaidīja 593 bērni. Pašvaldības Attīstības programmā sniegtā prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados, t.i. līdz 2027.gadam norāda uz pieaugumu.  

Lai iespējami efektīvāk atrisinātu problēmu ar vietu deficītu pašvaldības PII, Ādažu pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA "SAFEGE Baltija" par Tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi. Izvērtējot situāciju pirmsskolas izglītības jomā Ādažu novadā, kā optimālākais risinājums tika piedāvāts izveidot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Podniekos, Ādažu pilsētā. Pašvaldība laika periodā no  2023.gada 15.janvāra līdz 31.martam veica arī iedzīvotāju aptauju par ieteikumiem jaunās PII plānošanai Podnieku apkaimē. Aptaujā piedalījās 713 respondenti.

2023.gada 16.novembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA "BM-projekts" par būvprojekta izstrādi "Podnieku pirmsskolas izglītības iestāde Ādažos" un autoruzraudzības veikšanu ar līgumcenu 138 300,00 eiro bez PVN.

2027NAP

Lai ērti varētu piekļūt topošajai izglītības iestādei un nepasliktinātos daudzdzīvokļu ēku iemītnieku piekļuve saviem īpašumiem, tiks veikti satiksmes organizācijas uzlabojumi. Tāpēc ir jau uzsākts projekts, kura ietvaros iecerēts pārbūvēt Krastupes ielu posmā no Ūbeļu ielas līdz Podnieku ielai un Dadzīšu ielu no Vēju ielas līdz Krastupes ielai.  

Krastupes ielas pārbūves projekta ietvaros plānots risināt autotransporta brauktuves un krustojumus, kas spētu nodrošināt iespējami lielāko caurlaidību, izveidot satiksmi neierobežojušas autobusu pieturvietu kabatas. Lai nodrošinātu gājēju un velosipēdistu drošību un veicinātu pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots paplašināt esošo ietvi un risināt gājēju – veloceliņu Krastupes ielā līdz savienojumam ar Vēju ielu. Projekta ietvaros plānota arī bojātās Vējupes caurtekas atjaunošana un papildu autostāvvietu izveidošana.

Par Krastupes ielas pārbūvi: https://www.adazunovads.lv/lv/jaunums/projektes-un-parbuves-krastupes-un-dadzisu-ielas-buves-rotacijas-apli-podnieku-iela