Iļķene17

Publiskās apspriešanas sanāksme par detālplānojumu īpašumam “Iļķenes ceļš 17”, Iļķenē, notika šī gada 13.maijā tiešsaistes “Zoom” platformā. Tajā piedalījās Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Valērijs Bulāns, detālplānojuma projekta izstrādes vadītājs, Ādažu novada teritorijas plānotājs, Miķelis Cinis, detālplānojuma izstrādātāja SIA "MC Risinājumi" sertificēta zemes ierīkotāja Sanita Šķēle un pasūtītāja SIA “UR property” pārstāvis Uģis Rengarts, kā arī Ādažu novada pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas speciālisti.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot zemes vienības sadali savrupmāju apbūves nolūkos savrupmāju dzīvojamā apbūves teritorijā (DzS1) nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš 17” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0013, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, nodrošinot piekļūšanu katrai jaunveidojamai zemes vienībai, ielu veidojot kā atsevišķu zemes vienību.

Apbūves noteikumi paredz zemes vienību minimālo platību 0,5 ha, maksimālo apbūves augstumu 12m, maksimālo apbūves stāvu skaitu – 2 stāvi un jumta izbūve.

Detālplānojuma teritorija atrodas uz robežas starp plašiem meža masīviem. Mežaudzes ieskauj Detālplānojuma teritoriju no austrumu un rietumu puses, kā rezultātā esošajā situācijā pastāv tikai viena skatu līnija. Lai īstenotu Detālplānojuma ieceri, nav nepieciešams izcirst kokaugus, tajā skaitā vecus un ainaviski nozīmīgus kokus, jo zemes vienības ietvaros ir veikta kopšanas cirte.

Detālplānojuma teritorija atrodas Iļķenes ciema nomalē un veidos samērā savrupu ainavtelpu, kuras izmaiņas uz apkārtējo ainavu atstās minimālu iespaidu, kā arī neatstās būtisku ietekmi uz apkārtējo ainavu.

Detālplānojums realizējams 4 kārtās:

1.Kārtā tiek nodalīta zemes vienība piekļuvei un ielas daļai saskaņā ar pašvaldības lēmumu par īpašuma sadali, reģistrējot tās kā patstāvīgus kadastra objektus valsts kadastra informācijas sistēmā;

2.Kārtā piebraukšanas laukuma un ielas daļas būvprojekta izstrāde, paredzot piebraukšanas iespēju katrai zemes vienībai, un elektroapgādes būvprojekta izstrāde. 2.kārta realizējama viena gada laikā no 1.kārtas pabeigšanas;

3.Kārtā apgriešanās laukuma izbūve ar cieto segumu un nodošana ekspluatācijā, elektroapgādes izbūve katrai jaunveidojamai zemes vienībai un nodošana ekspluatācijā atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. 3.Kārta tiek realizēta 18 mēnešu laikā no 2.Kārtas pabeigšanas, t.i., atbilstošu būvatļauju saņemšanas.

Pēc 3.Kārtas pabeigšanas apgriešanās laukums un zemes vienības daļa ielu sarkanājās līnijās tiek nodota Ādažu pašvaldības īpašumā. Elektroapgādes tīkli tiek nodoti pakalpojuma sniedzēja īpašumā.

4.Kārtā jaunu kadastra objektu izveide t.i. apbūvei paredzēto zemes vienību izveide  un jaunu nekustamo īpašumu noformēšana.

Ņemot vērā, ka gandrīz visu Detālplānojuma teritoriju veidos privātīpašumi, tad plānotās apbūves un Detālplānojuma teritorijas apsaimniekošanu turpmāk nodrošina par teritorijas īpašnieku līdzekļiem neatkarīgi no pašvaldības.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties interneta portālā GeoLatvija.lv: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27798

Rakstiskus viedokļus līdz 4.jūnijam aicinām izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  26247571, mikelis.cinis@adazunovads.lv .

Iļķenei sab apspriešana