BD Podnieki_sanaksme_15apr_2

15. aprīlī notika pirmsskolas izglītības iestādes (PII) jaunbūves Ūbeļu ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā, būvniecības ieceres prezentācijas pasākums.  

To atklāja uzņēmuma SIA “BM-projekts”, kas izstrādā būvprojektu “Podnieku pirmsskolas izglītības iestāde Ādažos” un arī veic tā autoruzraudzību, pārstāvis, prezentējot iecerētās ēkas arhitektoniskos risinājumus. Bērnudārzā plānotas 12 grupiņas (288 bērniem) ar gaišu toņu interjeru, sporta zāle, zāle ar skatuvi, ēdamzāle un citas saimniecības telpas. Rotaļu laukumos plānoti pēc iespējas dabai draudzīgi materiāli, kas ļaus bērniem radoši un sportiski aktīvi pavadīt laiku ārtelpā, kuras motīvs ir “Daba. Sports. Rotaļa”. Paredzēts izveidot baskāju takas un aprīkojumu ineraktīvām ārā rotaļām.

Par jaunbūves arhitektūras redzējumiem iebildumi neizskanēja, joprojām atskanēja jau iepriekš dzirdēti jautājumi par to, vai plānoto PII nevarētu būvēt nekustamajā īpašumā “Liepnieki”. Par šiem jautājumiem ir daudz diskutēts gan domes komiteju un domes sēdēs, gan 04.03.2024. iedzīvotāju informatīvajā sanāksmē.

No pašvaldības puses vēlreiz tika atgādināts, ka Eiropas Savienības (ES) kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam darbības perioda laikā jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai ES fondu atbalsts paredzēts tikai 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros. Ādažu novada pašvaldība piedalījās atklātā projektu konkursā, kas noslēdzās 15.12.2023. un kura ietvaros Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā (CFLA) tika saņemti 12 projektu pieteikumi. Visos pieteikumos pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums vairāk kā divkārt pārsniedza šim mērķim pieejamos 21,8 miljonus EUR. No saņemtajiem 12 projektiem ar nosacījumiem tika apstiprināti pieci projektu iesniegumi (t.sk., Ādažu), kuri kvalitātes kritērijos saņēma lielāko punktu skaitu – trīs no Pierīgas pašvaldībām par jaunu PII būvniecību  un divi no valstspilsētu pašvaldībām par esošu ēku pārbūvi.

Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka CFLA sniegusi informāciju, ka projekta īstenošanas vietu mainīt nav iespējams, jo tie ir būtiski projekta labojumi, kas nav pieļaujami īstenošanas gaitā. Pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka varētu saglabāt piešķirto finansējumu (5 milj. eiro), pārceļot iecerēto jaunbūvi citā vietā.

bm projekts_ BDPodnieki_3

Uz jautājumu, kāpēc tagad notiek šāda sanāksme, tika sniegta atbilde, ka tādējādi tiek sniegta iespēja plašākai sabiedrībai iepazīties ar projektu, kā arī ir apstrīdēta izsniegtā būvatļauja,  tā ir apturēta.

Arī šajā reizē iedzīvotājiem bažas raisīja satiksmes plūsma Podnieku apkaimē. Iedzīvotāji informēja, ka jau tagad esot vērojami auto sastrēgumi rīta stundās, jo īpaši Ūbeļu un  Krastupes ielas krustojumā. Projektā ir paredzēta Krastupes – Ūbeļu ielas krustojuma pārbūve (pie katlu mājas), paredzot risinājumus, kas mazina kreiso pagriezienu ietekmi un satiksmes plūsmas bremzēšanu, kā arī ņemot vērā, ka, attīstoties pieguļošajai teritorijai, atbilstoši teritorijas plānojumam šajā krustojumā iespējama jaunas ielas pieslēguma izbūve.

Tika izteiktas vēlmes arī iekļaut velo braucēju intereses plānoto ielu pārbūvēs. Projektā ir paredzēta jauna apvienotā gājēju/velosipēdistu celiņa izbūve no Podnieku ielas līdz Dadzīšu ielas savienojumam un tālāk pa Dadzīšu ielu līdz projektēšanas robežai. Celiņš plānots Krastupes ielas daudzstāvu dzīvojamo māju pusē. Minimālais celiņa platums – 2.5 m, risinājums analogs Attekas ielas apvienotā gājēju – velosipēdistu celiņa risinājumam, jaunais apvienotais gājēju velo celiņš jāsavieno ar Podnieku ielas velo celiņu, un jāparedz drošu savienojumu ar Vēja ielu.

Šī brīža laika grafiks paredz bērnudārza jaunbūvi realizēt līdz 2026.gada nogalei.

bm projekts_ BDPodnieki_4

Atgādinām! Līdz 26. aprīlim notiek publiskā apspriešana par būvniecības ieceri, kas paredz Ūbeļu ielā 18, Ādažos, izbūvēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Priekšlikumus var iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski, sūtot uz buvvalde@adazi.lv

Publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraides ieraksts
publiskā apspriešana, PII Podniekos