Sabiedrības līdzdalība Sabiedriskās apspriešanas

No 28. marta līdz 26. aprīlim notiek publiskā apspriešana par būvniecības ieceri, kas paredz Ūbeļu ielā 18, Ādažos, izbūvēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Priekšlikumus var iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski, sūtot uz buvvalde@adazi.lv

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2024. gada 15. aprīlī plkst. 18.00 Ādažu novada pašvaldības ēkā, Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, kā arī un tiešsaistē Zoom platformā (pieslēgšanās saite).


Publiskās apspriešanas sanāksmes tiešraides ieraksts

!!! Tuvākajā laikā plānota arī publiskā apspriešana par Krastupes ielas pārbūvi, lūdzam sekot līdzi informācijai pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajos tīklos. 


BŪVNIECĪBAS IECERES PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Ūbeļu ielā 18, Ādažos, Ādažu novadā

 • Publiskās apspriešanas laiks: 28.03.2024.-26.04.2024. 
 • Vietas, kur var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju:
  • Ādažu novada pašvaldības ēka, Gaujas ielā 33A, Ādažos
  • Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē
  • Objektā uz vietas – Ūbeļu iela 18, Ādažos, Ādažu novadā.
 • Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:
  • 2024. gada 15. aprīlī plkst.18.00 Ādažu pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 33 A, Ādažos.
 • Atsauksmju iesniegšana:
  • No 2024. gada 28. marta līdz 2024. gada 26.aprīlim Ādažu novada pašvaldībā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nov., LV-2164, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski sūtot uz buvvalde@adazi.lv

Ieceres ierosinātājs:
Ādažu novada pašvaldība, projekta vadītāja I.Grīviņa – Dilāne, tālr. 28328782
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Reģ. Nr. 90000048472

Projektētājs:
SIA “BM -projekts”, projektu direktors R.Dilba, tālr. 28474535
“Ezīši”, Mārupes pag., Mārupes novads, LV-2166, Reģ. Nr. 40103196966


BŪVPJOREKTA PASKAIDROJUMS:

Projekta mērķis:

Izstrādāt būvprojektu jaunai Pirmsskolas izglītības iestādei, Ādažos, Podnieku apkaimē, veidojot ergonomisku, pilnvērtīgu un drošu mācību vidi, Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  Būves galvenais lietošanas veids - 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas; Izglītības iestāžu telpu grupa.

Projektējamās PII paredzētā teritorija pieguļ Ūbeļu un Krastupes ielas krustojumam Podnieku kvartāla Z daļā. Apbūves teritorija - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 80440110739 (1.788 ha). Teritorija ir līdzena, neapbūvēta ar koku un krūmāju stādījumiem. Daļa teritorijas ir bijusī zvēraudzētavas teritorija, kam šobrīd vēl apkārt ir nožogojuma elementi un teritorijā ir atrodami elementi no zvēraudzētavas apbūves laikiem.

Šobrīd Ūbeļu 18 teritoriju šķērso iestaigāta apkārtnes iedzīvotāju takas, kas ved uz iecienīto peldvietu pie Vējupes.

Atbilstoši Ādažu pilsētas teritorijas plānojuma funkcionālajam plānojumam, projektētā teritorija atrodas jaukta centra apbūves teritorijā (JC-1) un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzM1). Pēc zemesgabalu apvienošanas paredzēts atstāt jaukta centra apbūves teritoriju (JC-1)

ĢENERĀLPLĀNA TEHNISKIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

•         Zemesgabala platība – 1,7885 ha (pēc iecerētās zemesgabalu apvienošanas)
•         Projektējamās teritorijas platība – 20763,5 m2
•         Apbūves laukums – 3029,9 m2
•         Apbūves blīvums – 14,59 %
•         Stāvu platība – 3981,7 m²
•         Apbūves intensitāte – 19,18%
•         Stāvu skaits – 2
•         Brīvā zaļā teritorija – 5785.4 m2 (Tiks precizēts BP)

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Teritorija sadalīta vairākās funkcionālās zonās. Bērnu rotaļu zona, reprezentatīvā zona, piekļuves zona, tai skaitā stāvvieta un saimniecības zona. Bērnu rotaļu zona tiek norobežota ar žogu. Piekļuve tiek nodrošināta pa 4 ieejām, viena caur ēkas galveno ieeju, cauri ēkai un 3 ieejas no ārpuses. Paredzēti slēdzami vārti ar kodu.

Pirmskolas izglītības iestādes iekšpagalmā paredzēts izvietot vairākas rotaļu zonas, kas iedalītas dažādās tematikās. Rotaļu un izzinošās zonas veidotas tā, lai tās būtu interesantas ikvienai vecuma grupai. Nodalītas zonas paredzētas tikai pašiem mazākajiem bērniem vecumu grupā 1,5-3 gadi. Bērnu rotaļu tematiskie laukumi paredzēti ar dažādām funkcijām – zināšanas, rotaļas, sports. Jaunākās vecuma grupas bērniem rotaļu zonas paredzēts veidot vadoties pēc montesori pedagoģijas, paņemot no tās idejas un integrējot tās bērnu rotaļu zonu risinājumu izveidē, uzsvaru liekot uz krāsām, faktūrām, formām.

PIEKĻŪŠANA TERITORIJĀ:

Projektā tiek veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas un risināta piekļuve ēkai. Projekta ietvaros tiek risināta arī vieglo transportlīdzekļu novietošana pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī tuvāko māju iedzīvotāju vajadzībām.

Lai novērstu sastrēgumu veidošanos Ūbeļu un Krastupes ielas krustojumā pēc pirmskolas izglītības iestādes izbūves, projektā tiek izstrādāti efektīvi risinājumi. Ūbeļu un Krastupes ielas krustojumā paredzēts rotācijas aplis ar ārējo rādiusu 14m, kas nodrošina ērtu braukšanu gan vieglajiem transportlīdzekļiem, gan arī autobusiem un dažāda izmēra piegādes transportlīdzekļiem. Uzreiz aiz rotācijas apļa pa labi uz jaunbūves auto stāvlaukumu paredzēts atzars, paredzot transporta kustības virzienus nodalīt ar salu pa vidu ar gājēju ietvi un apstādījumiem. Paredzēta 4,5m plata brauktuve un 45 grādos izvietotas autostāvvietas abās brauktuves pusēs. Virzienā uz rotācijas apli no jaunbūves paredzēts kustības tupinājums pa vienvirziena brauktuvi, kur arī abās brauktuves pusēs izvietotas autostāvvietas 45 grādu leņķī. Gar brauktuvi izvietoto stāvvietu skaits ir 60, no kurām 4 ir invalīdu stāvvietas. Stāvvietu platums 2,7m. Invalīdu stāvvietu platums vismaz 3,5m

Projekta risinājumos ietilpst arī Ūbeļu ielā izvietot autostāvvietas perpendikulāri esošajai brauktuvei. Ūbeļu ielā paredzētas 24 stāvvietas ar karstā asfalta segumu.

Paredzot rotācijas apļa risinājumus, nepieciešams pārbūvēt esošo ietvi, Ūbeļu un Krastupes ielu krustojumā skarot blakus esošo īpašumu ar kadastra numuru 80440110191.

Saimniecības zona paredzēta teritorijas Z daļā, kur paredzēta piegādes zona un atkritumu konteineru novietne ar nojumi.

APSTĀDĪJUMI:

Apstādījumu kompozicionālais risinājums ir pielāgots teritorijas apbūvei un integrējas esošajā ainavā. Apstādījumiem ir gan dekoratīva, gan norobežojoša funkcija. Projektētajā teritorijā apstādījumi plānoti vizuāli izteiksmīgi, objekta mērogam un stilam atbilstoši. Projektētajā teritorijā paredzēti viegli kopjami apstādījumi, kas savu dekorativitāti saglabās visa gada garumā. Teritorijā paredzēto apstādījumu skaits, sortiments un izvietojums tiks precizēts Būvprojekta izstrādes stadijā.

ĒKAS PLĀNOJUMS UN FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS:

Ēka projektēta 288 lietotājiem, bērniem no 1,5 līdz 6 (ieskaitot) gadiem, kā arī PII darbiniekiem. Grupā paredzēta vieta 24 bērniem. Ēka veidota trīs apjomos – Mazāko bērnu grupiņu telpu apjoms, aktu zāles/ēdamzāles apjoms, primārais apjoms ar administrāciju, sporta zāli un vecāku bērnu grupiņu telpām. Ēkai projektēti divi stāvi.