adazu-novads_sia-grupa-

Ādažu novada dome 27. jūlija domes sēdē atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja “Par” Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.)  un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) gala redakciju apstiprināšanu. Abi plānošanas dokumenti ir pirmie Latvijā, kas ir apstiprināti kādā no pašvaldībām pēc 2021.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas.

Atgādinām:

  • Darbs pie jaunā novada attīstības programmas izstrādes tika uzsākts jau 2020.gada jūlijā, kad tika pieņemts lēmums par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, kā arī Ādažu un Carnikavas novada domes parakstīja sadarbības līgumu par minētā dokumenta izstrādi.
  • Lēmums par Stratēģijas aktualizāciju tika pieņemts 2020.gada septembrī.
  • Abiem plānošanas dokumentiem tika izstrādāts kopīgs Vides pārskats.
  • Plānošanas dokumentu izstrāde notika 5 darba grupās.
  • 09.2020.-31.10.2020. tika organizēta iedzīvotāju aptauja (tajā piedalījās 1059 respondenti).
  • Dokumentu 1.redakcijas tika apstiprinātas šī gada martā un 07.04.2021.-21.05.2021. notika to publiskā apspriešana.

Plānošanas dokumentos Ādažu novadam noteiktās 4 ilgtermiņa prioritātes:

  • Labas infrastruktūras novads– attīstīta tehniskā infrastruktūra, pielāgošanās klimata pārmaiņām, attīstīta transporta infrastruktūras, nodrošinot novada dažādo teritoriju savienojamību un mobilitāti, pretplūdu un meliorācijas sistēmu darbības nepārtrauktība.
  • Videi draudzīgs un darbīgs novads–  klimatneitralitāte, inovatīva un vieda uzņēmējdarbība, atbalsts uzņēmējdarbībai un digitalizācija, jaunas darba vietas, kā arī vides pieejamība un tās aizsardzība
  • Izglītots un labklājīgs novads–  vienlīdzīgas iespējas un piekļuve izglītībai, veselības aprūpei, darba tirgum, sporta aktivitātēm, kultūras aktivitātēm, pieejama sociālā aizsardzība un iekļaušana
  • Pašu pārvaldīts novads–  resursu sinerģiska apvienošana, sadarbība, ilgtspējīga attīstība, iedzīvotāju kopienu attīstība un iesaiste novada pārvaldībā, vieda un efektīva pārvaldība

Aktualizētās Stratēģijas materiāli pieejami: https://ej.uz/AdazuStrategija

Attīstības programmas materiāli pieejami: https://ej.uz/Adazi2021-2027

Paldies ikvienam, kurš iesaistījās plānošanas dokumentu izstrādē (piedaloties darba grupās, iedzīvotāju aptaujā vai sniedzot rakstiskus priekšlikumus)!