Nomas objekts: Carnikavas pamatskolas Aktu zāle ar galerijām
Adrese: Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Pieteikšanās termiņš: 15.11.2023.
Vieta
Carnikava
Lietošanas mērķi
Izglītība Kultūra Labdarība Zinātne
Pieteikšanās statuss
Aktuāls

Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pamatskola izsludina pretendentu pieteikšanos[1] šādas telpas regulārai nomai:

Nomas objekts

Aktu zāle ar galerijām

Kadastra numurs

80520040604

Adrese

Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163

Telpas platība (m²)

632,65

Lietošanas mērķi

Izglītība. Kultūra. Zinātne. Labdarība.

Nomas maksa

EUR 60,00[2] bez PVN stundā

Citi iznomāšanas nosacījumi

Maksu nepilnai stundai aprēķina proporcionāli no nomas maksas par 1 stundu faktiskajam izmantošanas laikam.

Iznomāšanas termiņš

25.09.2023.- 31.05.2024.

Nomas laiks

Otrdiena un piektdiena, no plkst. 16.30 līdz 21.00

Nomas līguma projekts

Pielikumā

Kontaktpersona objekta apskatei

Raivis Pauls, tālr. 26344247

Pieteikšanās termiņš

15.11.2023.

Pieteikuma veidlapa

Pielikumā

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.

Elektroniskā pasta adresi dome@adazi.lv

Pieteikuma iesniegšanas veids

Personīgi vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā

Telpu iznomā personai, kura pieteikumu iesniegusi pirmā, atbilst kritērijiem, un, ja pieteikumu nav iesniegusi valsts iestāde, atsavināta publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība.

Telpu neiznomā, ja pēdējā gada laikā pašvaldība vienpusēji izbeidza ar pretendentu citu līgumu par nomnieka pienākumu nepildīšanu, vai arī stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums pretendenta rīcības dēļ.

Pašvaldības pilnvarotā persona individuāli informēs pretendentus par pieņemto lēmumu.

Pieteikums tiks automātiski anulēts, ja pretendents 5 darbdienu laikā pēc pašvaldības uzaicinājuma nosūtīšanas neparakstīs nomas līgumu. Nomas tiesības tiks piedāvātas nākamajam pretendentam.

 


[1] MK 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

[2] Ādažu novada pašvaldības domes 23.03.2022. lēmums Nr. 116 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1”.