Gads
2024
Mēnesis
Maijs
Kategorija
Dome

Ādažu novada PAŠVALDĪBAS domes ĀRKĀRTAS sēdes DARBA KĀRTĪBA Carnikavā, 2024. gada 15. maijā, plkst. 13:30, Sēžu zālē

  1. Par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem jautājumā “Vai atbalstāt Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam?” (ziņo Guntis Porietis)

Steidzamības pamatojums: 08.05.2024. noslēdzās Ādažu novada iedzīvotāju aptauja jautājumā “Vai atbalstāt Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam?”, un ir noskaidroti tās rezultāti. Vienlaikus, Latvijas Republikas Saeimas 16.05.2024. sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums “Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā””, kura izskatīšanas gaitā var tikt apspriesti atsevišķās pašvaldībās veikto aptauju un iedzīvotāju iniciatīvu rezultāti, tajā skaitā, Ādažu novadā.    

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Nesaņemot Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātus, Saeimai nebūs objektīvu datu jautājuma izskatīšanai par Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

  1. Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu (ziņo Guntis Porietis)

Steidzamības pamatojums: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 28. punktā Ropažu novada pašvaldībai tika noteikts 31.12.2023. apstiprināt Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūtīt to Ādažu novada pašvaldībai. Pēc minētā plāna izvērtēšanas iesaistītajām pašvaldībām tika noteikts pienākums lemt par novadu teritoriju robežu grozīšanu.

Minētā likuma 6. panta ceturtā daļa noteic, ka administratīvās teritorijas un novada teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas, kā arī administratīvā centra statusa maiņas kārtību un nosacījumus nosaka Ministru kabinets. Uz šīs tiesību normas pamata ir izdoti Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumi Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 386). Noteikumu 27. punktā noteikts, ka pašvaldība, kurai tiek piedāvāts grozīt robežas, izskata piedāvājušās pašvaldības lēmumu triju mēnešu laikā.

Ādažu novada pašvaldība 29.12.2023. saņēma Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, kas apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 27.12.2023. lēmumu Nr. 2928 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala varianta apstiprināšanu”. Minētā plāna izskatīšana objektīvi aizņēma vairāk laika, un ir sagatavots attiecīgs Ādažu novada pašvaldības domes lēmums.

Latvijas Republikas Saeimas 16.05.2024. sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums “Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā””, kura izskatīšanas gaitā var tikt skatīts arī Garkalnes pagasta sadalīšanas plāns.   

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Nesaņemot Ādažu novada pašvaldības lēmumu, Saeimai nebūs objektīvu datu jautājuma izskatīšanai saistībā ar Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, savukārt Ropažu novada pašvaldībai šis lēmums ir nepieciešams, lai iespējami ātri uzsāktu Garkalnes pagasta robežu grozīšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.