Gads
2024
Mēnesis
Maijs
Kategorija
Dome

Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde; Carnikavā, 2024. gada 8. maijā, plkst. 08.45, Sēžu zālē

Steidzamības pamatojums: Ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) šā gada 5. februāra rīkojumu Nr. 1-4/35 “Par atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” nolikuma apstiprināšanu” ir apstiprināta kārtība projekta konkursam, lai stiprinātu izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmētu izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību, tai skaitā  Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un  atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu. Projekta iesniedzējs ir Latvijas valstspilsētas vai novada pašvaldība, vai pašvaldības iestāde ar tiesībām vai pilnvarojumu pārstāvēt pašvaldību konkursā, kas pārstāv izglītības iestādi, kas ir piedalījusies 2024. gada JSPA organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros Ādažu vidusskolas pašpārvaldes komanda šā gada 12. – 14. martā piedalījās JSPA mācībās, kas bija obligāts priekšnosacījums, lai varētu piedalīties konkursā. Šā gada 23. aprīlī tika organizēts vebinārs projekta konkursa “Kontakts” pašvaldību kontaktpersonām. Komanda sagatavoja pieteikumu atbilstoši konkursa nolikumam, kas ir jāiesniedz līdz šā gada 17. maijam, tāpēc nepieciešams pašvaldības domes sēdes lēmums. Projekts paredz 100 % finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem.

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Jā lēmums par dalību projektā netiks pieņemts šajā ārkārtas sēdē, tad Ādažu vidusskolas skolēnu projekta pieteikumu nebūs iespējams iesniegt norādītāja termiņā – līdz šā gada 17. maijam.

Steidzamības pamatojums: Pašvaldība šā gada 15. aprīlī saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas šā gada 15. aprīļa vēstuli Nr. 4-9.1e/24/972 “Par izglītības iestāžu dalību starptautiskā bulinga novēršanas programmā KiVa” (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/24/2020) ar  aicinājumu un noteikto termiņu līdz šā gada 26. aprīlim pieteikt izglītības iestādes dalību KiVa programmā. Ir nepieciešams pašvaldības domes lēmums, lai Ādažu vidusskola un Carnikavas pamatskola pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt veikt priekšdarbus programmas īstenošanas uzsākšanai – piemēram, visās klasēs šā gada maija mēnesī jāveic skolēnu anketēšana, jānosaka atbildīgās personas utml.

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Jā lēmums par dalību programmā netiks pieņemts šajā ārkārtas sēdē, tad projekts netiks īstenots vai arī tā īstenošana tiks apgrūtināta.

Steidzamības pamatojums: Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30. pants nosaka, ka novada dome izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar novada pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, un ir ievēroti minētā likuma 29. pantā minētie ierobežojumi, novada dome 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Iesniegums (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/24/2066) saņemts pašvaldībā šā gada 16. aprīlī, bet līdz ar to, ka pašvaldībai lēmuma projekta sagatavošanai bija nepieciešams no iesniedzēja saņemt papildu informāciju, nosūtot iesniedzējam šā gada 19. aprīlī vēstuli Nr. ĀNP/1-12-1/24/664 “Par papildus informācijas pieprasījumu” ar atbildes termiņu līdz šā gada 3. maijam, lēmuma projekts netika iekļauts izskatīšanai pašvaldības domes šā gada 26. aprīļa sēdē. Lai izpildītu minētajā likumā noteikto, nepieciešams šajā ārkārtas sēdē pieņemt attiecīgo pašvaldības domes lēmumu.

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” šai lietu kategorijai ir noteikts 20 dienu izskatīšanas termiņš, kas, ja lēmums netiks pieņemts šajā ārkārtas sēdē, tiks pārkāpts. Strīdus gadījumā pašvaldības pieņemtais pēc likumā noteiktā termiņa lēmums var tikt apstrīdēts dēļ termiņa neievērošanas.

4.

Steidzamības pamatojums: Ar pašvaldības domes šā gada 28. maija lēmumu Nr. 119 “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”” tika apstiprināts īslaicīgās nomas tirdzniecības vietu zonu izvietojums, nomas maksas sākumcenas un noteikts uzdevums Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai (turpmāk – komisija) organizēt īstermiņa nomas tiesību mutisko izsoli. Pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv šā gada 4. aprīlī tika publicēti paziņojumi par īstermiņa zemes nomas tiesību izsolēm “A zonā” un “B zonā”, savukārt šā gada 30. aprīlī komisija veica mutisko izsoli “A zonai” izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā (protokols Nr. ĀNP/1-7-14-2/24/17) un par izsoles uzvarētāju atzina SIA “AK TRANSGROUP” ar zemes nomas maksu 7300 euro, bez PVN. Pasākums notiek šā gada 25. un 26. maijā, un laika trūkuma dēļ nav iespējams organizēt atkārtotu publisku izsoli, lai noskaidrotu pretendentus uz tirdzniecības vietām “B zonā”. Saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto izsoles rezultātus apstiprina pirmajā pašvaldības domes sēdē pēc izsoles dienas. Ņemot vērā, ka nepieciešams nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”, pašvaldības domei šajā ārkārtas sēdē ir jāpieņem attiecīgais lēmums.

Sekas, kas iestāsies, ja jautājums netiks risināts steidzami: Netiks ievērots izsoles noteikumos noteikts termiņš, kā arī netiks nodrošināts ēdināšanas pakalpojumus pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” šā gada 25. un 26. maijā.