Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Persona dzimtsarakstu nodaļai iesniedz attiecīgu iesniegumu, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.
Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai personas iesniegumu un nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļa nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam lēmuma pieņemšanai. Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Oriģināls:
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

  1. ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona – vecāku rakstveida piekrišana. Nav nepieciešama tā vecāka rakstveida piekrišana, kurš notiesāts par tīša smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
  2. ja vārdu vai uzvārdu maina nepilngadīga persona, kura ir aizbildnībā — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda maiņas atbilstību bērna interesēm;
  3. ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
  4. ja kāds no dokumentiem, kuru nepieciešams pievienot iesniegumam ir sastādīts ārvalstī, persona, iesniedzot iesniegumu, pievieno uz šo ārvalstīs sastādīto reģistru pamata izdotos dokumentus, kas ir noformēti atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai;
  5. ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls ir personas dzimuma maiņa – ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdots medicīnas dokumentu, kas apliecina daļēju vai pilnīgu dzimuma maiņu.

  Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu:
  1. dokumentu, kas apliecina personas dzimšanas faktu;
  2. dokumentu par noslēgto laulību, ja persona ir laulībā;
  3. dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanas, vai citu laulības izbeigšanās faktu;
  4. dokumentu, kas apliecina personas bērna dzimšanas faktu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;
  5. citus dokumentus, kas nepieciešami vārda vai uzvārda maiņai (piemēram, personas vecāku un/vai vecvecāku dzimšanas reģistru, vecāku un/vai vecvecāku laulības reģistru).

  Paklpojuma saņemšana klātienē:
  Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā
  • Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov.
  • Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov.

  Pakalpojuma pieteikšana pa pastu:
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV1536

  Pakalpojuma pieteikšana elektroniski ar drošu elektronisku parakstu:
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam dzimts.dep@tm.gov.lv

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva ir 71,00 euro, saskaņā ar Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likuma 9.pantu. Ja persona vēlas mainīt gan vārdu, gan uzvārdu, valsts nodeva maksājama par katru maiņas gadījumu atsevišķi.
  Valsts nodeva nav jāmaksā (Likuma 9. panta otrās daļa), ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu un ja persona pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu vai atteikumu mainīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.

Maksājumi

PozīcijaCena
Nodeva par vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu EUR

Saņemt pakalpojumu