Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivācija kļūt par aizbildni).

  Nepieciešamie dokumenti:
  1) atzinums par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs;
  2) dokuments par nodarbinātību un ienākumiem;
  3) dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  4) bērna dzimšanas apliecības kopija, ja vēlas kļūt par aizbildni konkrētam bērnam;
  5) bāriņtiesas lēmums par personas piemērotību aizbildņa pienākumu pildīšanai, ja persona dzīvo citas pašvaldības teritorijā;
  6) personas laulātā piekrišana kļūšanai par aizbildni, ja persona ir laulībā;
  7) nepieciešamības gadījumā citi dokumenti pēc bāriņtiesas pieprasījuma.

  Lai pieņemtu lēmumu, bāriņtiesa izvērtē personas:
  1) motivāciju kļūt par aizbildni;
  2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  3) nodarbinātību;
  4) dzīves apstākļus;
  5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

  Bāriņtiesa noskaidro bērna viedokli (ja bērns to ir spējīgs formulēt) un izvērtē, vai aizbildnis spēs pienācīgi rūpēties par bērnu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņem bāriņtiesa, kuras administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta.

  Ja persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, nedzīvo tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura lemj par aizbildnības nodibināšanu, bāriņtiesa pieprasa no attiecīgās personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par to, vai attiecīgajai personai ir aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības.

  Bāriņtiesas sēdē tiek pieņemts lēmums par:
  1) personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai;
  2) aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam;
  3) aizbildņa atlaišanu (atstādināšanu vai atcelšanu) no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

  Bāriņtiesa lēmumu noformē rakstiski un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pa pastu vai uz e-pasta adresi.
  Lēmuma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem var izsniegt bāriņtiesā pret parakstu.