Tips
Lokālplānojumi
Gads
2023

Ādažu novada dome 2023. gada 26.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.267 “Par nekustamo īpašumu “Pumpuriņi” un “Efejas”, Garkalnē lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem “Pumpuriņi” un “Efejas”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov., mainot plānojumā noteikto zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas (L) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS), lai pamatotu savrupmāju dzīvojamās apbūves izmantošanu teritorijai, vienlaikus precizējot plānotajai apbūvei noteiktos apbūves rādītājus un nosacījumus..

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2023. gada 14.augusta līdz 2023. gada 10.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 5.septembrī plkst. 17.00 Ādažu novada Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, un tiešsaistē Zoom platformā (saite ŠEIT), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • interneta portālā ĢeoLatvija.lv vismaz 10 dienas pirms publiskās apspriešanas sākuma
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, iepriekš piesakoties (tālr. 20203786).

Rakstiskus viedokļus līdz 10.septembrim var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  20203786, Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Par lokālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!