Tips
Detālplānojumi
Gads
2023

Ādažu novada dome 2023. gada 22.martā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 5 § 24) par Saistošo noteikumu Nr. 7/2023 “Par Carnikavas novada domes 2010. gada 18. augusta saistošo noteikumu Nr. 2010/25 “Detālplānojuma nekustamam īpašumam “Jaunprieduļi” (kadastra Nr. 8052 005 1263) grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” apstiprināšanu.