Jaunumi novadā Vide

Ādažu novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts vides dienesta lēmumu, kas paredz nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Alfa projects” ierosinātajai darbībai – tirdzniecības centra jaunbūvei nekustamajos īpašumos Atpūtas ielā 1 un Atpūtas ielā 3, Carnikavā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā.

Būvniecības iecere paredz uzbūvēt tirdzniecības centru ar apbūves laukumu 1970 m2, ēkas būvapjomu 14500 m3, diviem virszemes stāviem. Piebraukšanai pie tirdzniecības centra tiks izbūvēta iebrauktuve no Atpūtas ielas puses. Ēkas ziemeļu daļā tiks izveidots automašīnu stāvlaukums. piekļuves nodrošināšanai līdz blakus īpašumam ar kadastra apzīmējumu plānots izbūvēt piebraucamo ceļu.

Galvenie secinājumi, uz kuriem savu lēmumu pamato Valsts vides dienests, ir šādi:

  1. Veicot ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, Valsts vides dienests ir konstatējis, ka paredzētā darbība neatbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta un 1. pielikumā noteiktajām darbībām, kurām piemērojams ietekmes uz vidi novērtējums;
  2. Tirdzniecības centra būvniecība un ar šo darbību saistītā ietekme uz vidi atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11. panta kritērijiem netiek klasificēta tik nozīmīga vai kompleksa, lai būtu nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, tā kā tā ir vērtējama tikai kā nozīmīga lokālā mērogā, nav saistīta ar būtisku piesārņojuma risku un to nevar uzskatīt par tādu, kas var radīt negatīvu ietekmi uz apkārtējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
  3. Ar būvdarbu pabeigšanu beigsies arī galvenā radītā ietekmju darbība. Pēc darbiem teritorija tiks sakārtota un lietderīgi izmantota;
  4. Ievērojot Dabas aizsardzības pārvaldes un arborista atzinumā izvirzītos nosacījumus netiks radīta būtiski negatīva ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas vērtībām;
  5. Paredzētā darbība atbilst Carnikavas novada teritorijas plānojumā 2018.-2028. gadam noteiktajam, tā kā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 290., 333. punktā ir noteikts, ka tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve ir viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem.

Ar pilnu Valsts vides dienesta paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma tekstu iespējams iepazīties tīmekļvietnē www.adazunovads.lv, sadaļā Novads/Vide.