Jaunumi novadā
cilvēki ar ziediem un pateicības rakstiem uz skatuves

Valsts svētku sarīkojuma laikā, 17.novembrī plkst.19.00, Ādažu Kultūras centrā godināsim novadniekus un novadā strādājošos, kuri iedvesmo un ar savu rīcību un sirds siltumu ir radījuši līdzcilvēkos prieku, palīdzējuši un darījuši vairāk kā to prasa pienākums.

Augstāko novada domes apbalvojumu „GODA NOVADNIEKS” un tēlnieces Ēvī Upenieces veidotas bronzas figūras orģinālkopiju „Upe Gauja” pasniegs Pēterim BALZĀNAM, Ādažu novada iedzīvotājam, par nozīmīgu ieguldījumu Ādažu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Izglītība” saņems Antra KRASTA, Siguļu PII “Piejūra” vadītāja.

Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālais darbs” saņems Rasma IESALNIECE,  zobārsta asistente, medicīnas māsa.

Apbalvojumu “Gada novadnieks” nominācijā “Kultūra” saņems Līga LANCMANE, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvu “SPRIGULIS” vadītāja.

Svinīgajā pasākumā godināsim ar “Goda rakstu” un īpašu paldies teiksim:

Mārai AUPTMANEI, Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvās biedrības (Rīgas SZBK) valdes priekšsēdētājai, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Anetei VAIVADEI, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas matemātikas, fizikas, bioloģijas, vēstures, sociālo zinību skolotājai, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Solvitai VASIĻEVSKAI, Ādažu vidusskolas direktorei, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Lindai CINTIŅAI, Ādažu PII “Strautiņš” vadītājas vietniecei, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Brigitai PUKSEI, pašvaldības Centrālās pārvaldes Administratīvās nodaļas arhīva pārzinei/Grāmatvedības nodaļas nodokļu administratorei, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Guntai JĀKOBSONEI, Siguļu PII “Piejūra” skolotāja palīdzei, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Dainai MOŽEIKO, Ādažu novada iedzīvotājai, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu;

Agrai LĀCEI, Ādažu novada Mākslu skolas klavierspēles pedagoģei, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu.

“Pateicības raksti” tiks pasniegti:

Ilzei Tjarvei, Andželikai Romānovai, Robertam Kaufmanim, Rutai Cīrulei, Ventam Strautmanim, Mārtiņam Bērziņam, Vladimiram Kaļevičam un Mārtiņam Spravņikam.

Valsts svētku apbalvošanas ceremonijā apbalvosim arī pedagogus, kuriem piešķirta balva izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs”:

„GADA PEDAGOGS PIRMSSKOLĀ” - Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotājai Dacei LANCMANEI;

„GADA PEDAGOGS SĀKUMSKOLĀ” - Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotājai Gundegai KAUGUREI;

„GADA PEDAGOGS PAMATSKOLĀ” - Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājai Ilzei  BĒRZIŅAI;

„GADA PEDAGOGS VIDUSSKOLĀ” - Ādažu vidusskolas skolotājai Inārai  MIČULEI;

„GADA JAUNAIS PEDAGOGS” - Ādažu vidusskolas skolotājai Lāsmai VAICEKAUSKAI;

„GADA PEDAGOGS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ SPORTĀ” - Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Pāvelam MURĀNAM;

„GADA PEDAGOGS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBĀ MĀKSLĀS” - Ādažu novada Mākslu skolas mūzikas nodaļas skolotājai Jeļenai KOVAĻENKO-BEBRIŠAI;

„PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU IZGLĪTĪBĀ” - Ādažu vidusskolas skolotājai Annai DENIŠKĀNEI.