G plans

8. aprīlī tikās darba grupa par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu. Ādažu novada pašvaldības teritorijas plānošanas speciālisti prezentēja, atbilstoši darba grupas nolikumā noteiktajam, apkopotos un vizualizētos datus, kas nepieciešami Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtēšanai. Darba grupa uzklausīja arī Rīgas plānošanas reģiona  pārstāvju viedokli par līdzšinējo procesu, kā arī lūdza Ropažiem izteikt savu viedokli un komentārus par Ādažu piedāvātajiem uzlabojumiem robežu sadalīšanas plānā.

Tajos ietverti nosacījumi nodalāmo teritoriju tipoloģisko līdzību un ekonomiskās pašpietiekamības apzināšanai, administratīvo centru un pakalpojumu sasniedzamības faktori, kā arī primāro pakalpojumu (veselības un izglītības iestādes) pieejamība Ādažu novadam pievienojamās teritorijās. Tāpat speciālistu ieskatā būtiski ir apzināt un salīdzināt komunālsaimniecisko pakalpojumu pārvaldības kārtību Garkalnes pagastam nodalāmajās teritorijās.

Darba grupas Nolikums paredz darba grupai izvērtēt Ropažu plānu un piedāvāt savu redzējumu, kā šo plānu uzlabot.

Kā jau iepriekš informējām, iesaistītajām pašvaldībām līdz maija vidum jāpieņem lēmums par novadu teritoriju robežu grozīšanu, saskaņā ar likumdevēja izteikto gribu Administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu.

Ādažu novada pašvaldība joprojām  (kopš 30.01.2024.) nav saņēmusi atbildi no Saeimas juridiskā biroja, tāpēc Nolikumā iekļautie kritēriji veidoti ievērojot vispārējos teritorijas plānošanas principus, teritoriālo pamatojumu un sociāli ekonomiskos aspektus.

Darba grupa vienojās, ka abu pašvaldību teritorijas plānošanas speciālisti sadarbojas kopīga viedokļa izstrādei līdz šī gada 19. aprīlim, kad plānota nākamās tikšanās.

Savukārt 26. aprīlī iecerēta darba grupa paplašinātā formātā, kur piedalītos ne vien esošais darba grupas sastāvs, bet arī abu pašvaldību domes deputāti. Papildus tam dalībai darba grupā tiks aicināti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Saeimas juridiskā biroja pārstāvji.

Gk variants
Ropažu novada domes izstrādātais robežu variants