Jaunumi Jaunumi izglītībā
Podnieku izglit kvartals

Saskaņā ar statistiskam datiem Ādažu novads ir viena no visstraujāk augošajām teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā (iedzīvotāju skaitam ir tendence katru gadu palielināties vidēji par 3,72%). To ietekmē migrācijas procesi, jauna dzīvojamā fonda attīstība un jaunu darbavietu veidošanās, kā arī jauno ģimeņu vēlme pārcelties ārpus Rīgas.

Ādažu novadā ir attīstīta izglītības infrastruktūra, kas ietver plašu pirmsskolas izglītības (PII) iestāžu, vidusskolu un profesionālās ievirzes un interešu izglītību tīklu. Izglītības infrastruktūras uzlabošanai Ādažu novadā iepriekšējos gados tika izbūvēta jauna sākumskolas ēka 800 bērniem, nosiltināta PII “Strautiņš”, atvērta PII “Piejūra”, renovēta Carnikavas pamatskola (atjaunots Carnikavas stadions), un notiek atjaunošanas darbi ĀVSK korpusos. Tomēr iedzīvotāju skaita pieaugums rada spiedienu uz izglītības infrastruktūras tālāku attīstību – gan pirmsskolas izglītības līmenī, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un mazinātu rindas, gan vispārējās izglītības līmenī, lai nodrošinātu vietas un kvalitatīvus pakalpojumus skolās.

Tāpēc Ādažu novada pašvaldība intensīvi strādā pie jautājumiem, lai risinātu izglītības jomā esošās problēmas novadā, t.sk. dome ir pieņēmusi lēmumus par jaunas PII un pamatskolas izveidi Ādažos, Podnieku apkaimē, kā arī Krastupes ielas pārbūvi, lai uzlabotu transporta infrastruktūru*.

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes nepieciešamība

Dati, kas tiek ņemti vērā, plānojot pieprasījumu pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, pamatā ir dzimstības rādītāji ilgākā laika periodā. Turklāt bērnu skaita pieaugums novadā ir faktors, ko maz iespējams ietekmēt. Pēdējo 10 gadu dati liecina, ka katru gadu Ādažu novadā piedzimst vidēji 220 bērnu. Papildu šiem datiem plānošanā tiek ņemti vērā arī papildus apstākļi, kas var ietekmēt pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības pakalpojumiem, piemēram:

 • jaunu dzīvojamo māju projekti, jaunu ciematu attīstība vai esošo ciematu paplašināšanās plāni un jau notiekošie procesi, kas ļauj izvirzīt pieņēmumu, ka tuvāko gadu laikā uz novadu potenciāli pārcelsies kāds noteikts skaits iedzīvotāju, tostarp ģimenes ar maziem bērniem;
 • jaunu ražotņu, uzņēmumu vai iestāžu ienākšana vai esošo paplašināšanās, kas var veicināt darbspējīgo iedzīvotāju, , tostarp ģimeņu ar maziem bērniem, pārcelšanos uz novadu;
 • Ādažu militārās bāzes attīstība un militārpersonu skaita palielināšana, kad ar visai augstu iespējamību militārpersonai, kura uzturas un strādā Ādažu militārajā bāzē, līdzi dodas arī viņa ģimene un apmetas Ādažu novada teritorijā un, kuru bērniem vieta PII ir nodrošināma prioritārā kārtībā.

"2022.gadā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm gaidīja 593 bērnu (2023.gada 1.oktobrī Ādažu novadā rindā uz pašvaldības PII bija 546 bērni, t.sk. Ādažu pilsētā un Ādažu pagastā, 436 bērni un Carnikavas pagastā 110 bērni.)"

Lai detalizētāk izvērtētu esošo situāciju pirmsskolas izglītības jomā Ādažu novadā un noteiktu tehniski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu, izvēloties atbilstošāko PII pakalpojumu sniegšanas modeli un lai risinātu jautājumu ar trūkstošo vietu skaitu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 2022.gadā ārpakalpojumā tika piesaistīta attiecīgās jomas speciālistu komanda.

Eksperti sākotnēji veica esošo pašvaldības PII paplašināšanās iespēju novērtējumu, apsekojot visas 5 pašvaldības PII:

 • Ādažu PII “Strautiņš” Pirmā iela 26A, Ādažos,
 • Kadagas PII “Mežavēji” “Mežavēji”, Kadagā, Ādažu pagastā,
 • Siguļu PII “Piejūra” “Skola”, Siguļos, Carnikavas pagastā,
 • Ādažu vidusskolas PII Gaujas ielā 30, Ādažos,
 • Carnikavas PII “Riekstiņš” Nākotnes ielā 2, Carnikavā, Carnikavas pagastā,

fokusējoties uz iespējām palielināt vietu skaitu esošo PII ēkās vai iestāžu teritorijās. Tika vērtēti vairāki aspekti: īpašuma ēku apbūves laukuma un zemes gabala brīvās teritorijas, teritorijas konfigurācijas, apgrūtinājumi, ēku izvietojuma īpatnības, esošo telpu aizpildījums un izmantošanas efektivitāte, pašreizējā noslodze un teritorijas labiekārtojuma un āra aprīkojuma nodrošinājums, iespējas to izvietot vai papildināt.

Tika atzīts, ka paplašināšanās ne tehniski, ne institucionāli nav iespējama ne Ādažu PII “Strautiņš”, ne ĀVSK PII Gaujas ielā 30, ne arī Carnikavas PII “Riekstiņš”, savukārt Siguļu PII “Piejūra” paplašināšanās tehniski ir iespējama, bet jāņem vērā būtiski apgrūtinājumi. Secinot, ka esošo PII infrastruktūra nav piemērota iestāžu paplašināšanai, eksperti izvērtēja 4 pašvaldībai piederošus neapbūvētos īpašumus: Cīruļu ielā 32a, Kalngalē, Mežciema ielā 26, Garciemā, Ūbeļu ielā 18, Ādažos, un Garā ielā 20, Carnikavā.

"Daudzfaktoru alternatīvu analīzes rezultāti noteica, ka ekonomiski lietderīgākais risinājums un vispiemērotākā vieta jaunas PII celtniecībai ir Ūbeļu iela 18, Ādažos, paredzot iespēju apmeklēt iestādi vismaz 288 bērniem."

Lai noteiktu no sociālā, ekonomiskā un tehniskā viedokļa labākos variantus, visas minētās alternatīvas tika izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem:

 • Sociālekonomiskais - alternatīvas 2022. gadā atbilstība aktuālajai un prognozētajai demogrāfiskajai situācijai attiecībā uz bērnu skaita izmaiņām, “atrašanās vietu” un tajā esošo un plānoto apdzīvotības pakāpi, vides pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.
 • Finanšu - alternatīvas īstenošanas 30 gadu dzīves cikla izmaksas pašvaldībai,  izmaksas uz vienu izglītojamo (eiro mēn.).
 • Institucionālais - atbilstība izglītības plānošanas un teritorijas attīstības dokumentiem, Eiropas Struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējām.
 • Ilgtspējas, vides - ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām ēku ekspluatācijas laikā, atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas iespējas, atbilstība ilgtspējīgām teritoriju un pilsētu plānošanas tendencēm (15 minūšu sasniedzamības princips), apkārtējās vides ekoloģiskās situācijas atbilstība PII funkcijai (riski veselībai).
 • Tehniskais - atbilstība Ādažu novada Teritorijas plānojumam, būvniecības priekšnosacījumiem un apgrūtinājumu esamībai, teritorijas platības atbilstība pārbūves ar paplašināšanos vai jaunas būvniecības iespējai, kvalitatīvas ārtelpas infrastruktūras izveides iespējai, publiskās infrastruktūras un komunikāciju pieejamībai, kā arī pieguļošo ielu caurlaides spēja (pīķa stundās), piebraucamais ceļš, autonovietnes.

Zemes gabals Ūbeļu ielā 18 ir ar atbilstošu atļauto izmantošanu un veiksmīgu pilsētbūvniecisko situāciju - lielu esošu iedzīvotāju blīvumu un potenciālo pakalpojuma saņēmēju skaitu jau šobrīd. Teritorijai ir piebraucamie ceļi gan no pilsētas, gan no piegulošās blīvi apbūvētās teritorijas puses. Tika novērtēts, ka izvēlētais zemes gabals ir ilgtspējīgs risinājums no pakalpojuma pieprasījuma un iedzīvotāju mobilitātes ērtību viedokļa. Turpmākās izpētes liecināja, ka jaunas PII jaunbūvei ar ēkas iekštelpu platību vismaz 2090 m2, kurā iespējams izveidot 12 grupas ar ~ 288 vietām un papildus attīstot ārtelpu infrastruktūru, pašvaldībai piederošais zemes gabals radītu lielu izaicinājumu.

Lai nodrošinātu PII pakalpojumus pēc iespējas kvalitatīvāk, pašvaldība uzrunāja blakus esošā nekustamā īpašuma īpašnieku ar lūgumu izvērtēt iespēju piedāvāt pašvaldībai iegādei zemes gabalus pirmsskolas izglītības iestādes izveidei. Ūbeļu ielas 18 zemes īpašumam piegulošā īpašuma īpašnieks atsaucās uz šo aicinājumu un veica darbības, lai atdalītu nekustamā īpašuma daļu, ko pašvaldība varētu iegādāties, lai varētu paplašināt pirmsskolas izglītības iestādes izbūvei nepieciešamo teritoriju. Zemes pirkuma līgums tika parakstīts 2023.gada vasarā. Atgādinām, ka, ņemot vērā pašvaldības pieņemto lēmumu par jaunas PII būvniecību Podniekos, pašvaldība 2023.gada sākumā (15.01.2023.-31.03.2023.) veiktajā iedzīvotāju aptaujā uzdeva jautājumu par vēlamajām satiksmes organizācijas izmaiņām Podnieku kvartālā, kā arī ieteikumiem jaunās izglītības iestādes plānošanai. Visi ierosinājumi un komentāri tika izskatīti un iespēju robežās tiks ņemti vērā, īstenojot Podnieku kvartāla attīstības projektus.

BD Podniekos skice

Lai pieteiktos Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumam PII būvniecībai, pašvaldība 2023.gada decembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniedza projekta “Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos” pieteikumu pasākumā “4.2.1.7. Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība”, kas šobrīd tiek vērtēts. 

Pamatskolas izveide Podnieku apkaimē

Jau lemjot par jaunas PII izbūves nepieciešamību, pašvaldība secināja, ka ļoti aktuāls jautājums Ādažu novadā ir arī par vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Ādažu vidusskolā jau vairākus gadus trūkst vietu mācību procesa organizēšanai vispārējās izglītības posmā, kas radīja nepieciešamību kā pamatklases mācībām izmantot specializētos kabinetus un citas telpas, kas plānotas un ir nepieciešamas citiem mērķiem. Ādažu novada attīstības plānošanas dokumentos noteikts, ka novadā jāsekmē izglītības pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, primāri nodrošinot izglītību lielākam bērnu skaitam tuvāk viņu dzīvesvietai. Pašvaldību likums nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, t.sk. nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pamatskolas izglītības pieejamību.

Ņemot vērā iedzīvotāju un bērnu skaita pieauguma prognozes, kā arī to, ka Ādažos tiek plānotas arvien jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvojošo bērnu un jauniešu skaitu šobrīd nevar paredzēt, turpmākajos gados vietu trūkums Ādažu vidusskolā kļūs arvien izteiktāks (trūkstošo vietu skaits 2030./2031.m.g. varētu pārsniegt 640).

Lai risinātu šo problēmu, pašvaldība 2023.gada martā konceptuāli atbalstīja izveidot 2 jaunas ēkas pašvaldības izglītības iestāžu attīstībai - Podnieku kvartālā un zemes gabalā blakus esošai Ādažu vidusskolas ēkai, Gaujas ielā 30. Veicot teritoriju novērtējumu Podnieku kvartālā (Ūbeļu ielā 18), tika secināts, ka tā ir piemērota jaunas PII būvniecībai, bet nebūtu pietiekama vispārējās izglītības ēkas būvniecībai. No mācību procesa nodrošinājuma un pašvaldības viedokļa optimāli būtu veidot nevis divas, bet tikai vienu jaunu vispārējās izglītības iestādi 1.-9.klasei ar ~ 800 vietām. Tāpēc pašvaldība 2023.gada novembrī pieņēma lēmumu “Par pašvaldības jaunas izglītības iestādes izveidi 1.-9. klasei”, atceļot 2023.gada marta lēmumu veidot divas atsevišķas iestādes.

Meklējot labākos risinājumus izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, pašvaldība 2023.gadā uzrunāja vairākus privāto nekustamo īpašumu īpašniekus ar aicinājumu sniegt savu piedāvājumu zemes iegādei izglītības iestāžu būvniecībai. Līdz ar to kā potenciālās vietas jaunas izglītības iestādes būvniecībai   (tai skaitā zemes gabalu Podnieku ielā 45 un "Liepnieki" īpašumiem) tika vērtētas:

 • pašvaldībai piederošs zemes gabals Gaujas ielā 30,
 • pašvaldībai piederošs zemes gabals “Vējšalkas”, Kadagā,
 • privātā īpašumā esošs zemes gabals Podnieku ielā 45,
 • privātā īpašumā esošs zemes gabals “Liepnieki”,
 • privātā īpašumā esošs zemes gabals Dadzīšu ielā 6.

Vērtējot nekustamos īpašumus, tika veikta daudzkritēriju analīze, kurā tika ņemti vērā 10 nosacījumi.

 

Galvenās šī nekustamā īpašuma priekšrocības salīdzinājumā ar pārējām vietām ir:

 • teritorijas plašums, kas sniedz iespēju tajā izbūvēt gan jaunu izglītības iestādi, gan atbilstošu transporta infrastruktūru, gan sporta infrastruktūru;
 • samazinātos Gaujas ielas noslodze pīķa stundās;
 • iedzīvotāju skaita pieaugums tuvākajā apkārtnē;
 • atbilstoši Teritorijas plānojumam teritorijā jau šobrīd ir paredzēta iespēja attīstīt izglītības infrastruktūru.

"Pēc daudzkritēriju analīzes kā piemērotākā vieta jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā no 5 padziļināti izskatītajām vietām izvēlēts nekustamais īpašums “Liepnieki”, Ādažos."

Nepieciešamība iegādāties nekustamo īpašumu tika noteikta, ņemot vērā šādus apsvērumus:

 • informācija par bērnu skaitu pašvaldības izglītības iestādēs un plānoto skaita pieaugumu nākotnē;
 • daudzkritēriju analīzes secinājums, ka nekustamais īpašums “Liepnieki” ir optimālākā izvēle jaunas izglītības iestādes izbūvei;
 • secinājums, ka pašvaldībai nav pieejami citi līdzvērtīgu teritoriju piedāvājumi, ko varētu iegādāties izglītības iestāžu un sporta infrastruktūras būvniecībai.

Ādažu novada pašvaldības dome 2023. gada 28. decembra sēdē pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma “Liepnieki” iegādi”. Nekustamais īpašums 5,2038 ha platībā tika iegādāts par cenu 1 037 000 eiro pašvaldības pamatfunkciju izpildes nodrošināšanai - jaunas pamatskolas ēkas būvniecībai Podnieku rajonā 1.-9. klasei (kopā ~ 800 vietām).

Pieņemtais lēmums ļaus nodrošināt pamatskolas izglītības pieejamību lielākajai daļai Ūbeļu – Krastupes ielu daudzdzīvokļu māju, Podnieku ielai piegulošo īpašumu, kā arī Garkalnes, Alderu un Baltezera iedzīvotāju dzīvesvietu tuvumā.

"Lai noteiktu tehniski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu jaunās skolas izbūvei un darbībai, kā arī vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai Ādažu vidusskolā līdz jaunās ēkas izbūvei, 2024.gadā tiks pasūtīts atsevišķs pētījums."

Satiksmes risinājumi

Līdz ar nodomu par izglītības iestāžu būvniecību aktualizējās jautājums par Podnieku kvartālam pieguļošo ielu tehnisko stāvokli un kapacitāti. Galvenā piekļuves artērija jaunajai pirmsskolas izglītības iestādei plānota Krastupes iela, kas šobrīd ir ar lielu noslodzi, un esošā infrastruktūra nenodrošina drošu gājēju plūsmu, nav autobusu pieturvietu kabatu. Lai kvartāls kļūtu drošāks un ērti varētu piekļūt topošajai pirmsskolas izglītības iestādei, un nepasliktinātos daudzdzīvokļu ēku iemītnieku piekļuve saviem īpašumiem, nepieciešams veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus. Satiksmes uzlabošanas pasākumus plānots realizēt 2 projektu ietvarā:

 • Jaunas Podnieku pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, kur kopā ar ēkas būvniecību un rekreācijas teritorijas labiekārtošanu plānots pārbūvēt piegulošo teritoriju Krastupes ielā un Ūbeļu ielā. Šī projekta ietvaros tiks izveidotas papildu autostāvvietas Ūbeļu ielai piegulošajā zonā, kā arī izveidots autostāvlaukums pirmsskolas izglītības iestādes priekšlaukumā ar dalītu darba laiku – iestādes darba laikā – iestādes apmeklētājiem un personālam, savukārt vakaros pēc plkst. 19.00 un brīvdienās – visiem piegulošās teritorijas iedzīvotājiem. Tāpat šī projekta īstenošanas laikā plānots pārbūvēt Krastupes un Ūbeļu ielas krustojumu pie pirmsskolas izglītības iestādes, palielinot tā caurlaidības spēju, un nodrošinot apkārtnes iedzīvotāju ērtu pārvietošanās iespēju, gan apmeklējot jauno iestādi, gan dodoties uz iecienīto Vējupes peldvietu.
 • Krastupes ielas pārbūve. Šī projekta īstenošanas laikā tiks uzlabota satiksmes caurlaidība Krastupes un Dadzīšu ielas krustojumā, Krastupes un Podnieku ielas krustojumā, Krastupes un Ūbeļu ielas krustojumā pie katlu mājas. Lai nodrošinātu gājēju un velosipēdistu drošību un veicinātu pārvietošanos ar kājām un velosipēdiem, plānots paplašināt esošo ietvi un risināt gājēju – veloceliņu Krastupes ielā līdz savienojumam ar Vēju ielu, tāpat projekta laikā plānots izbūvēt autobusu pieturvietas ar autobusu apstāšanās kabatām, lai netiktu bremzēta automašīnu kustība pa ielu. Projekta ietvaros plānota arī bojātās Vējupes caurtekas atjaunošana un papildu autostāvvietu izveidošana, kā arī savienojumu veidošana ar esošo Vējupes saulrieta pludmali, veidojot to par pieejamu un ērti izmantojamu publisku ārtelpu pie ūdens.

Lēmumu par Krastupes ielas pārbūvi dome pieņēma 2023. gada 26. jūlijā. Projekta ietvaros iecerēts pārbūvēt Krastupes ielu posmā no Ūbeļu ielas līdz Podnieku ielai, un Dadzīšu ielu no Vēju ielas līdz Krastupes ielai. Projekta  īstenošanai  ir  apstiprināta  darba  grupa,  kuras  sastāvā  ir  iekļauti  Podnieku  daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju  vecākie,  kas  sniedza  norādes  projekta  nosacījumiem,  pārstāvot Podnieku kvartāla iedzīvotāju intereses un aktualizējot iedzīvotājiem svarīgos jautājumus. Pašvaldība strādā pie iepirkuma “Krastupes ielas pārbūves projektēšana un autoruzraudzība” dokumentācijas.

Attīstības un projektu nodaļa

*Papildus tam 2023.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās izglītības iestādi - Carnikavas vidusskolu.