bērnudārza telpas, foto: pexels.com
Foto: Pexels

23.novembra sēdē Ādažu novada pašvaldības deputāti nolēma atbalstīt projekta "Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos" dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa konkursā, lai saņemtu Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Pirmsskolas izglītības iestādes projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9 964 057 eiro (attiecināmās izmaksas 6 690 816), no kurām iecerētais ERAF finansējums  ir 5 000 000 eiro apmērā, bet pašvaldības finansējums - 4 964 057 eiro.

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveides priekšfinansēšanai un pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē.


Šī gada 6.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumus, kas paredz attīstīt pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūru jaunu vietu izveidei pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai.


Projekta ietvaros paredzēta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, būvniecība un teritorijas labiekārtošana, būvniecības procesa autoruzraudzība un būvuzraudzība kā arī publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

7.septembrī pašvaldība izsludināja atkārtotu iepirkumu par pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanu un autoruzraudzību, bet 27.oktobrī Iepirkumu komisija nolēma slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu.
Kopējās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas ir 167 343 eiro, kuras plānots iekļaut pašvaldības 2024.gada budžetā.

Projekta pieteikumu līdz 15.decembrim plānots iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, bet projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības budžeta tāmē tiks iekļautas jau minētās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas, kā arī noteikta projekta vadības kārtība.2023. gadā izmaksas par vienu bērnu ir identiskas gan pašvaldības PII, gan privātajā PII – tie ir 365 eiro/mēnesī par bērnu vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un 278 eiro/mēnesī par bērnu, kurš saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5 līdz 7 gadi). Respektīvi, privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pašvaldība finansē tieši tādu summu, kāda rodas par vienu bērnu pašvaldības bērnudārzā.