Aktualitātes Jaunumi Jaunumi pašvaldībā
26.04.2024.par Garkalni_paplašinātā darba grupa

26. aprīlī notika paplašinātā darba grupas sanāksme par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtējumu. Tās ievadā Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone atgādināja šī jautājuma vēsturisko gaitu. Sākot no fakta, ka Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (ATR likuma) pārejas noteikumu 28.punkts noteica, ka  “(…)Ropažu novada pašvaldība līdz 2023. gada 31. decembrim apstiprina Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu un nosūta to Ādažu novada pašvaldībai”. Tas tika arī saņemts 2023. gada 29. decembrī. Secīgi tika izveidota darba grupa, kas sanākusi jau četras reizes, un šoreiz Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna variantu un Ādažu novada pašvaldības speciālistu sagatavotā paskaidrojuma raksta izvērtēšana tika prezentēta paplašinātā sanāksmē.

Sanāksmē piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministres padomnieks reģionālās attīstības un juridiskajos jautājumos Mārtiņš Grīnbergs un VARAM Pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš, Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtēšanas darba grupa, kā arī Ropažu un Ādažu novada domes deputāti, abu pašvaldību speciālisti un iedzīvotāji.

Tika atgādināts, ka konkrētas norādes normatīvajos aktos nav atrodamas un ka Saeimas juridiskais birojs nav sniedzis atbildes par kārtību un procedūru, kas jāņem vērā, novadu pašvaldībām lemjot par robežu grozīšanu. Sadalīšanas plāna izvērtēšanā Ādažu novada pašvaldības speciālisti ir ņēmuši vērā virkni normatīvo aktu, tai skaitā Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.punktā noteikto: “Plānojot teritoriju un veidojot vidi, ievēro līdzvērtīgu iespēju principu, kas paredz iespēju visiem sabiedrības locekļiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē, nodrošinot līdzvērtīgu pieejamību transporta infrastruktūrai, ārtelpai, mājokļiem, mācību un ārstniecības iestādēm, darba vietām, kultūras, sporta, atpūtas un citiem objektiem, kā arī informācijas, sakaru, elektroniskajiem un citiem pakalpojumiem.”

Izvērtējot Ropažu novada domes apstiprināto Ādažu-Ropažu novadu robežas pārkārtošanas piedāvājumu, Ādažu pašvaldības speciālisti piedāvā to papildināt, iekļaujot teritorijas, kas nodrošinātu  Baltezera ciemam pilnvērtīgas funkcionālās un rekreācijas teritorijas, nodrošinātu mobilitātes koridorus un drošu savienojumu ar A2 šoseju.

Sanāksmes noslēgumā, atkārtoti vēršoties pie VARAM pārstāvjiem, tika aicināts atbildēt uz jautājumu “Kādā veidā, kārtībā un termiņā abām pašvaldībām jālemj par robežu grozīšanu?”, VARAM pārstāvji norādīja, ka pašvaldības rīcība, vērsties pie likuma devēja – Saeimas, ir atbalstāma.