Ar Ādažu novada domes 2021. gada 23. marta lēmumu Nr.53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana no 2021. gada 7. aprīļa līdz 21. maijam.

Sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvo teritoriju veidos divas teritoriālās vienības – pašreizējie Ādažu novads un Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek aktualizēta Stratēģija, apvienojot tajā Ādažu un Carnikavas novadu ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Aktualizētajai Stratēģijai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskata projekts, noskaidrojot nelabvēlīgas ietekmes riskus un to novēršanas risinājumus.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē, Zoom platformā, š.g. 28. aprīlī, plkst. 15.00. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā / mobilajās iekārtās ir instalēta Zoom aplikācija, kā arī pievienoties pasākumam sākot no plkst. 14.45. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu, jo sanāksmē var piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem individuāli. Sanāksmes laikā mikrofonam jābūt izslēgtam un jautājumus varēs uzdot diskusiju paneļa veidnē (čatā).

Rakstiskus priekšlikumus Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta papildināšanai var iesniegt līdz š.g. 21. maijam (ieskaitot) Ādažu novada domē, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 21. maija plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga PĒRKONE (t. +371 67996086, inga.perkone@adazi.lv), kura sniegs konsultācijas attālināti un klātienē (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).

Ar aktualizētās Stratēģijas 1. redakcijas un Vides pārskata projekta materiāliem var iepazīties domes Attīstības un investīciju daļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu un Carnikavas pašvaldību tīmekļvietnēs www.adazi.lv (https://ej.uz/AdazuStrategija) un www.carnikava.lv.

Saistīts raksts: No 7. aprīļa līdz 21.maijam norisināsies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana