Iedzīvotāju viedokļu paušanai publicēts saistošo noteikumu projekts “Ādažu novada pašvaldības nolikums”, par kuru aicinām iesūtīt priekšlikumus līdz 9.jūnijam e-pastā dome@adazi.lv.

Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības darba organizāciju, tai skaitā pašvaldības administrācijas struktūru, pašvaldības domes un komiteju sēžu darba organizāciju, kas ietver arī kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties pašvaldības domes un tās komiteju sēdēs.

Tāpat noteikumi ietver sevī publisko tiesību līguma noslēgšanas procedūru, pašvaldības administrācijas un pašvaldības amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu, iedzīvotāju pieņemšanas un iesniegumu izskatīšanu, amatpersonu rīcību ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, publiskās apspriešanas organizēšanu un citus jautājumus.

 

Paredzēts veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā

Atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, noteikumu projekts paredz plašāku sabiedrības iesaisti pašvaldības darbībā, pielietojot Pašvaldību likumā paredzētos iedzīvotāju līdzdalības institūtus. Predzēts, ka pašvaldība sadarbosies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem) un nodrošinās sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā noteikumos noteiktā kārtībā, tajā skaitā, nodrošinot ilgāku termiņu viedokļa sniegšanai par pašvaldības izstrādātajiem saistošo noteikumu projektiem, nosakot kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties komiteju un domes sēdēs, izveidojot Iedzīvotāju padomes.