Jaunumi Uzņēmējdarbības jaunumi
ediens_GSvētki2023

Ādažu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  īstermiņa zemes nomas tiesības pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2024. gada 25. un 26. maijā – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai.

 

Adrese 

Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa eiro bez PVN

A zona

 

“Gaujas ielas skvēri”, Ādažos, Ādažu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0429

 

7000,-

B zona

Gaujas iela 18, Ādažos

3000,-

Izsoles noteikumu detalizēta informācija atrodama Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Izsoles”: https://www.adazunovads.lv/lv/izsolu-katalogs

! Pieteikums par dalību izsolē un tā pielikums ar pieredzi apliecinošu sarakstu (Izsoles noteikumu 2. pielikums) iesniedzams līdz 2024. gada 22. aprīlim.

Izsole notiks 2024. gada 30. aprīlī plkst. 11.00, Ādažu novada pašvaldības telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Vēstures un mākslas galerijā, 1.stāvā.

Neskaidrību gadījumā par objekta robežām vai tehniskajām prasībām sazināties ar Ādažu novada Kultūras centra kultūras projektu vadītāju Elžbetu Bukovsku. t. 26393000.

Jautājumi par izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālr. 27343916.