rimi1

Būvvalde ir izskatījusi SIA “Alfa projects”  iesniegto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegumu tirdzniecības centra būvniecībai Carnikavā, Atpūtas ielā 1, pārbaudījusi tā atbilstību izdotās būvatļaujas nosacījumiem un veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Noslēgtais būvdarbu līgums paredz, ka darbiem ir jābūt pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līdz 2024.gada 30.septembrim.

Objekta būvdarbu valsts kontroli un objekta pieņemšanu ekspluatācijā veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

Būvatļauja tirdzniecības centra būvniecībai Carnikavā, Atpūtas ielā 1, tika izdota 2022.gada 31.janvārī, pirms tās izdošanas realizējot sabiedrības iesaisti un organizējot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

Saskaņā ar būvprojektu  tirdzniecības  centra  būvniecības  iecerei  paredzēti  zemesgabali Atpūtas iela  1 un Atpūtas iela 3, Carnikava. Zemesgabalos esošo apbūvi paredzēts nojaukt. Projektētās ēkas arhitektūra un apjoms risināts saliekamā dzelzsbetona kolonnu tīkla, jumta tērauda kopņu konstrukcijās, bet  sienas  veidotas  no tumša  pamattoņa paneļiem,  tos  papildinot  ar  koka apdares fasādes risinājumu gandrīz visā ēkas apjomā. Ielas pusē paredzēts stiklojums vairāk kā 30% no pirmā stāva fasādes platības.

Pirms būvdarbu uzsākšanas teritoriju paredzēts nožogot. Būvprojekta sastāvā esošais Darbu organizēšanas projekts detalizēti noteic prasības un nosacījumus katra būvdarbu etapa veikšanai, t.sk paredz, ka visus darbus koku tuvumā (rakšanas darbus jebkurā no koku sakņu aizsardzības zonām, koku sakņu sagatavošanu un koku laistīšanas sistēmas izveidi, kā arī koku vainaga kopšanu, zaru liekšanu) veic sertificēts koku kopējs – arborists.

Saskaņā ar spēkā esošo Carnikavas novada Teritorijas plānojumu apbūvējamais zemes gabals atrodas Jaukta centra apbūves zonā, kur viena no atļautajām izmantošanām ir “Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve”.