Domes un komiteju sēdes
X kom_8.05.

Šodien, 8. maijā, notika Ādažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde.

Sēdē tika informēts par izstrādāto jauno redakciju saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību” un pieņemts lēmums noteikumus nodot sabiedriskai apspriešanai. Noteikumos, atšķirībā no iepriekšējā regulējuma, ir precizēta iesnieguma iesniegšanas kārtība, norādot, ka iesniegumu Sociālajam dienestam var iesniegt gan klātienē Sociālā dienesta telpās Gaujas iela 13/15, Ādažos, gan Garā iela 20, Carnikavā, gan izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv, nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi socialais.dienests@adazunovads.lv. Tāpat iesniegumus var iesniegt klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas iela 33A, Ādažos, vai Stacijas iela 5, Carnikavā.

Noteikumos no jauna iekļauts patversmes un naktspatversmes pakalpojums, īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā pakalpojums, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums, grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums.

Patversmes un naktspatversmes pakalpojums tiks piešķirts personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošinot uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, kas tiks piešķirts un apmaksāts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumu noteiktā kārtībā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojums tiks piešķirts un apmaksāts Sociālā dienesta izvēlētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, atbrīvojot personas apgādniekus no samaksas par pakalpojumu, ja persona vismaz vienu gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas savu dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo Ādažu novadā. Ja ievietošana ilgstošās sociālās aprūpes iestādē notiek personas vai viņa radinieku izvēlētā institūcijā, pakalpojumu sedz no saviem līdzekļiem. Ja persona vienu gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas savu dzīvesvietu deklarējusi un faktiski dzīvo Ādažu novadā, pašvaldība sedz pakalpojuma apmaksu līdz 400 eiro mēnesī, lai novada iedzīvotājiem pastāvētu iespēja izvēlēties pakalpojumu tuvāk savai vai apgādnieku dzīvesvietai.

Izstrādāti noteikumi “Par laulību jubilejas pasākumu organizēšanu”, kas nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība organizē laulību jubilejas atzīmēšanas pasākumu Ādažu novada iedzīvotājiem. Pasākuma mērķis ir godināt un sveikt laulību jubilārus, kā arī stiprināt ģimeniskās saites un vērtības. Dzimtsarakstu nodaļa līdz kārtējā gada 31. augustam publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Novada Vēstis” un tīmekļa vietnē www.adazunovads.lv aicinājumu pieteikties laulāto pārus, kuru vismaz viena laulātā deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un kuriem kārtējā gadā ir 40 gadu laulību jubileja, vai turpmāka laulību jubileja ir pēc katriem 5 gadiem.

Apstiprināts Ādažu novada Tūrisma un rekreācijas attīstības plāns 2024. – 2027. gadam. Plāna mērķis ir veidot noteikt pašvaldības politiku un rīcību tūrisma jomā, lai radītu pievilcīgu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem, kā arī stiprinātu sadarbību starp iesaistītajām pusēm, nodrošinot kvalitatīvu, daudzveidīgu un konkurētspējīgu tūrisma un rekreācijas piedāvājumu visu gadu.

Izskatīts deputātes Artas Deniņas iesniegums “Par dzīvojamā fonda veidošanu Ādažu novada pedagogu piesaistei un noturēšanai”. Deputātu ieskatā atsevišķi dzīvokļi skolotājiem tikai būtu derīgi, iespējams, pedagogiem pārejās periodā no studenta dzīves un patstāvīgu pieaugušā dzīvi. Vairāki deputāti aicināja domāt par paplašinātu kompensācijas un labumu grozu pedagogiem, piemēram, transporta kompensācijām. Pašvaldība ir pieteikusies projektam par zemas īres cenas dzīvokļu izveidi novadā, tāpēc tagad kāda cita iniciatīva nebūtu atbalstāma.

Uzklausīts Ādažu novada Mākslu skolas informatīvs ziņojums par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā. Profesionālās ievirzes izglītība definēta likumdošanā kā īpašs profesionālās izglītības veids. Mākslā jauni, mūsdienīgi mācību priekšmeti: “Dizaina pamati”, “Mediju pamati”. Mūzikā izglītības apguve notiks 8 gadus. Dejas izglītības apguve notiks divos posmos – dejas pamati 4 gadi, specializētās dejas tehnika 5 gadi.  Paredzēts, ka dejas pamati sagatavo izglītības turpināšanai Rīgas Baleta skolā.

Atbalstīta Carnikavas pamatskolas dalība Nordplus Junior 2024 programmā ar mērķi īstenot projektu “Cultural Heritage Trail”. Projekta mērķis ir 2024./2025. mācību gadā organizēt nedēļu garus pieredzes apmaiņas braucienus katras skolas 30 izglītojamajiem un 6 pedagogiem uz Somiju, Igauniju un Latviju ar nolūku iepazīt projektā iesaistīto valstu atšķirīgo kultūras mantojumu, lai vēlāk integrētu šāda veida programmas formālajā vai neformālajā izglītībā.

Informatīvajā ziņojumā par Carnikavas vidusskolu ietverta  “Kārtība, kādā reģistrē un uzņem izglītojamos Carnikavas vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē”.  Izvēlei vispārējās vidējās izglītības programmas apguvē piedāvā priekšmetus “Dabaszinātnes un tehnoloģijas”, “Vide un sabiedrība”, “Robotika” un “Uzņēmējdarbības pamati”.

Sākot ar 2024./2025. mācību gadu Ādažu vidusskolā tiks uzņemtas - līdz 3 10. klasēm, ne vairāk kā 25 izglītojamie klasē, Carnikavas pamatskolā - līdz 2  10. klasēm, ne vairāk kā 24 izglītojamie klasē.

Tika ziņots par jaunu vietu pieejamību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Saistībā ar telpu kapacitāti tiek samazināts pirmsskolas vecuma bērnu skaits par 28 bērniem un nepieciešams papildus līdzfinansējums 137 760 eiro (ņemot vērā ka 28 bērni un 410 eiro uz bērnu mēnesī).  Kā iespējamie risinājumi tiek saredzēti: palielināt bērnu skaitu PII “Riekstiņš” un PII “Mežavēji”, izaugsmes nama “Ligzda” renovācija vai moduļu iegāde.

Pēc informatīvā ziņojuma par jaunu iniciatīvu - pirmsskolas izglītības iestāžu absolventu sveikšanu – noklausīšanos tika lemts, ka nepieciešams domes lēmums.