Jaunumi Jaunumi pašvaldībā

21.02. 2024. gada Finanšu komitejas sēdē kopumā tika izskatīti 22 jautājumi. Vairāki no tiem bija ļoti būtiski, jo ietekmēs mūsu novada nākotni un izaugsmi, proti, par jaunas pamatskolas izveidi un pirmo klašu skaitu nākamajā mācību gadā.

Jaunās pamatskolas celtniecībai plāno izvērtēt alternatīvas; viena no tām - publiskās privātās partnerības projekts

Jaunas izglītības iestādes 1. - 9. klasei izveides būvniecības un uzturēšanas izmaksu novērtējumam plānots izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu. Viena no iespējām projekta “Jaunas izglītības iestādes izveide 1. - 9. klasei” īstenošanai ir, izmantot publiskās un privātās partnerības modeli. Deputāti komitejās ir atbalstījuši lēmuma projektu par tehniski ekonomiskiem pamatojumiem “Jaunas izglītības iestādes 1. - 9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai” izstrādi, izvērtējot vismaz 4 alternatīvas. Kā vienu no iespējām konceptuāli atbalstīts izvērtēt publiskās un privātas partnerības sadarbības modeli jaunas pamatskolas ēkas un tai pieguļošās sporta infrastruktūras būvniecībā.

Atgādinām, ka, lai risinātu jautājumu par nepietiekošu vietu skaitu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Ādažu vidusskolā, Ādažu novada pašvaldības dome 23.11.2023. lēma par jaunas pamatskolas izveidi Ādažos.

Diskutē par izglītības infrastruktūras projektu attīstību Podniekos

Pašvaldības dome uzklausīja  Podnieku iedzīvotājas jautājumus par izglītības kvartāla attīstību, kā arī ierosinājumus komunikācijas uzlabošanai, stāstot par šo projektu. Kā vēstījām iepriekš, Podniekos taps izglītības kvartāls. Iecerēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde un pamatskola. Iecere par jaunu izglītības iestāžu nepieciešamību balstīta datos, kas parāda iedzīvotāju, tostarp - bērnu, pieaugošo skaitu novadā, kā arī, lai risinātu jautājumu ar trūkstošo vietu skaitu izglītības iestādēs. Lai detalizētāk izvērtētu esošo situāciju pirmsskolas izglītības jomā Ādažu novadā un noteiktu tehniski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu, 2022.gadā ārpakalpojumā tika piesaistīta attiecīgās jomas speciālistu komanda. Visas piedāvātās alternatīvas tika izvērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Daudzfaktoru alternatīvu analīzes rezultāti noteica, ka ekonomiski lietderīgākais risinājums un vispiemērotākā vieta jaunas pirmsskolas celtniecībai ir Ūbeļu iela 18, Ādažos, paredzot iespēju apmeklēt iestādi vismaz 288 bērniem. Jau lemjot par jaunas pirmsskolas izbūves nepieciešamību, pašvaldība secināja, ka ļoti aktuāls jautājums Ādažu novadā ir arī par vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Meklējot labākos risinājumus izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, pašvaldība 2023.gadā uzrunāja vairākus privāto nekustamo īpašumu īpašniekus ar aicinājumu sniegt savu piedāvājumu zemes iegādei izglītības iestāžu būvniecībai. Pēc daudzkritēriju analīzes kā piemērotākā vieta jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā no 5 padziļināti izskatītajām vietām izvēlēts nekustamais īpašums “Liepnieki”, Ādažos.

2024./2025. mācību gadā Ādažu vidusskolā uzņems 9 pirmās klases, Carnikavas pamatskolā – 5

Šogad 2024./2025. mācību gadā Ādažu vidusskolā uzņems līdz deviņām 1. klasēm (ar ne vairāk kā 27 skolēniem klasē); Carnikavas pamatskolā līdz piecām 1. klasēm (ar ne vairāk kā 24 skolēniem klasē).

Veidos iedzīvotāju padomes kopienu interešu pārstāvībai

Noslēgusies aptauja par to, kuru no iedzīvotāju līdzdalības veidiem pašvaldības darbā iedzīvotāji atbalstītu – Iedzīvotāju vai Konsultatīvās padomes.Kopumā atbildes sniedza 145 respondenti. Vairums (66%) balsojuši par Iedzīvotāju padomēm. Turklāt 75% respondentu būtu gatavi līdzdarboties padomēs. Līdz 14.martam kopienu speciālistam jāizveido saistošo noteikumu projekts par iedzīvotāju padomēm. Pašvaldība pateicas visiem par aktivitāti un izrādīto interesi novada dzīvē! Kopā veidosim novadu labāku!

Izskata konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” nolikuma projektu

Konkursa nolikumā, domājot par iedzīvotāju/projektu iesniedzēju ērtībām, iekļauti būtiski atvieglojumi, proti, nolikumā no 20% uz 30% mainītas procentuālās likmes gatavo pamatlīdzekļu vai produktu iegādei, kā arī tagad vieglāk būs īstenot projektus daudzdzīvokļu māju teritorijās vai koplietošanas telpās, jo nebūs nepieciešams visu dzīvokļu īpašnieku vai zemes īpašnieku saskaņojums, pietiks ar mājas apsaimniekotāja saskaņojumu.  

Mežgarciema projektā rādītāji sasniegti par 10%, rādītāju sasniegšanas termiņi pagarināti līdz 2026.gada 31.decembrim

Mežgarciema projekta rādītāju sasniegšanas termiņi pagarināti līdz 2026.gada 31.decembrim, tāpat arī pēc MK noteikumu grozījumu veikšanas tiek dota iespēja izvairīties no finanšu korekcijas, ja rādītāji tiek sasniegti vismaz 85 % apmērā no plānotajiem.

Apstiprina pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” darba plānu 2024.gadam

Komunālservisa direktors ziņoja par plānotajiem darbiem 2024.gada apstiprinātās budžeta plāna ietvaros. Vērienīgākie no plānotajiem darbiem būs Ādažu vidusskolas siltināšana, Vecštāles ceļa pārbūve, Atpūtas un Ķiršu ielas būvdarbi, Gājēju pārejas izveidošana Jūras ielā, Draudzības ielas rekonstrukcija, Gājēju pārejas izveide Siguļos, autobusu pieturas paviljona izbūve Siguļos, Dzirnupes ielas tilta būvprojekts, Attekas ielas turpinājuma būvprojekts.

Vērtē saistošos noteikumus “Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”, vairāki pabalsti paaugstināti

Noteikumu projekts paredz, ka tika paaugstināts pabalsts par bērnu ar invaliditāti vai, kurš slimo ar celiakiju un kuram nav noteikta invaliditāte,  no 50 uz 100 eiro, pabalsts transporta pakalpojumu izmantošanai no 50 uz 100 eiro, pabalsts  tuberkulozes slimniekiem no 3 uz 5 eiro pārtikas sadārdzināšanās dēļ un pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai mazkustīgām personām ar pārvietošanās grūtībām, pamatojoties uz ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību, no 150 uz 300 eiro gadā. Svētku pabalsts jubilejā turpmāk tiks maksāts pabalsta veidā, pārskaitot uz personas kredītiestādes kontu. Ziemassvētku pabalstu līdz šim saņēma vientuļie pensionāri un otrās grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteiktie apgādnieki, turpmāk pabalstu varēs saņemt tikai nestrādājoši vientuļie pensionāri un nestrādājoši otrās grupas invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteiktie apgādnieki. Ziemassvētku pabalsts turpmāk tiks izmaksāts pabalsta veidā, pārskaitot uz personas kredītiestādes kontu. Pašvaldība var piešķirt šādus pabalstus: bērna piedzimšanas pabalstu; apbedīšanas pabalstu; pabalstu politiski represētām personām; pabalstu daudzbērnu ģimenei; bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; pabalstu jubilejā; Ziemassvētku pabalstu; pabalstu tuberkulozes slimniekiem; pabalstu transporta pakalpojumu izmantošanai un pabalstu personām, kuras izmanto servisa suņu pakalpojumus.