Domes un komiteju sēdes
svarīgākais komitejā

Trešdien Ādažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika izskatīti 32 darba kārtības jautājumi. Iepazīstinām ar aktuālākajiem no tiem. 

Publiskajai apspriešanai nodod Iedzīvotāju padomes nolikuma projektu

Sabiedrībai viedokļa noskaidrošanai iecerēts nodot saistošo noteikumu projektu "Iedzīvotāju padomes nolikums", kas nosaka Ādažu novada administratīvajā teritorijā izveidoto iedzīvotāju padomju darbības teritoriju, kompetenci, ievēlēšanas kārtību un darba organizācijas jautājumus.  Padome ir pēc iedzīvotāju iniciatīvas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Ādažu pilsētas, Ādažu pagasta un Carnikavas pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvību par viņiem aktuāliem jautājumiem un saskaņotu rīcību kopējam labumam, kā arī sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu iesaistīšanos Ādažu novada pašvaldības darbā.

Paredzams, ka Ādažu pilsētas padomē darbosies septiņi locekļi, bet Ādažu pagasta un Carnikavas pagasta padomēs - ne mazāk kā septiņi un ne vairāk kā 15 dalībnieki. Padomes sēdes būs atklātas, bet lēmumiem būs konsultatīvs raksturs. Iedzīvotāji viedokli un priekšlikumus var izteikt no 24. maija līdz 7. jūnijam.

Paredz papildus līdzekļus projektam "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu"

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Lauku atbalsta dienesta (LAD) vēstuli par lēmumu pārtraukt saistības projektam "Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas-Baltezera kanālu" un atgūt pašvaldībai izmaksāto avansu 16 012,02 eiro apmērā. Pašvaldība pārsūdzēja LAD lēmumu, skaidrojot, ka kavētie starptermiņi nebija atkarīgi no pašvaldības, tomēr LAD atstāja spēkā pieņemto lēmumu. Šobrīd pieņemts lēmums par lēmuma pārsūdzēšanu Administratīvajā rajona tiesā.

Kopējie projekta izdevumi ir 200 126,74 eiro. Plānotais LAD finansējums ir 80 060,11 eiro, savukārt pašvaldības 2024. gada budžetā Projekta realizācijai paredzēti 127 440 eiro. Saskaņā ar līgumu Nr. JUR 2024-01/35 par pastaigu celiņa gar Gaujas – Baltezera kanālu projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, faktiskais būvdarbu izpildes termiņš ir ne vēlāk kā līdz 2024.gada 15.novembrim, tāpēc, ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, pašvaldības budžetā jāparedz 72 686,74 eiro projekta īstenošanai.

Plāno lauzt līgumu ar uzņēmēju Mežgarciema projektā

Deputāti uzklausīja informatīvo ziņojumu par projektu "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas pagasta Garciemā" jeb Mežgarciema projektu. Šobrīd trijos no 11 zemesgabaliem viss norit atbilstoši plānam, trijos ir lauzti līgumi ar uzņēmējiem, bet vēl trijos notiek izsoles. Šīs dienas sēdē deputāti lēma virzīt apstiprināšanai domes sēdē  vēl viena līguma laušanu - ar SIA "PILOT Automotive Labs Europe", ņemot vērā, ka uzņēmums ilgstoši nav pildījis līguma nosacījumus.

Virza apstiprināšanai lēmumu par automātisko laistīšanas sistēmu ierīkošanu Ādažu stadionā

Jau iepriekš Attīstības komitejas sēdē tika lemts par automātiskās laistīšanas sistēmas ierīkošanu Ādažu vidusskolas stadionā. Šodien šis jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejas sēdē, lemjot par 19 183 eiro līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizēšanai, finansējumu paredzot no Sporta nodaļas budžeta.

Šobrīd Ādažu stadionam ir augsta noslodze, jo to izmanto gan Ādažu vidusskola, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, biedrības "Futbola klubs Ādaži" un "RFS Academy Ādaži", gan novada iedzīvotāji. Lai futbola laukumu uzturētu labā stāvoklī, vitāli svarīga ir zāliena laistīšana. Laistīšanas sistēmu ierīkošanu veiks Latvijas Futbola federācija, kas atbalsta projekta realizēšanu.

Iepazīstina ar Komunikācijas plānu 2024. – 2027.gadam

Deputāti tika iepazīstināti ar Komunikācijas plānu 2024. – 2027. gadam, kas paredz informēšanu, sabiedrības iesaisti, informācijas atspoguļošanas uzlabošanu, kā arī krīzes komunikācijas plāna izveidi. Starp plāna mērķiem ir arī veicināt iedzīvotāju iniciatīvu vides uzlabošanā, dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas uzlabošanā, kā arī veicināt kopienu attīstību.

Komunikācijas plāns paredz ne tikai pašvaldības vēlamās veicamās darbības sabiedrības informēšanai, bet arī saiknes stiprināšanu ar novada iedzīvotājiem, ieinteresējot un iesaistot tos pašvaldības darbību procesos. Atbilstoši plānam, sabiedrības iesaiste projektu īstenošanā plānota gan pirms projekta, iepazīstinot ar to, gan informējot par izstrādāto projektu, iepazīstinot ar gala versiju, kā arī pēc tam pamatojot, kas no sabiedrības ieteikumiem tika ņemts vērā, bet kas nē.

Šobrīd pašvaldības tīmekļvietnē tiek ievietota prioritārā informācija – pašvaldības domes lēmumi un, lai sabiedrība laikus varētu iepazīties ar plānotajiem lēmumiem, arī sēžu darba kārtības, kā arī lēmumprojekti.  Sabiedrība tiek iepazīstināta arī ar komiteju darba kārtību pirms komiteju sēdēm. Lai sabiedrība nepastarpināti varētu sekot līdzi lēmējvaras diskusijām par dažādiem novadā risināmiem jautājumiem, tiek nodrošinātas visu komiteju, kā arī domes sēdes tiešraides. Tādējādi iedzīvotājiem ir iespēja sekot līdzi lēmumu argumentācijai, dažādiem viedokļiem un diskusijām.

Iepriekš veiktajā aptaujā respondenti norādīja, ka vēlas piedalīties klātienes diskusijās, kam iespējams sekot tiešraidē (47%), vēlas tikties attālinātā tiešraides diskusijā (31%) un vēlas tikties klātienē (15%).  

Nosaka Nēģu svētku zemesgabalu nomas maksas sākumcenu

Tāpat deputāti lēma par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā "Nēģu svētki Carnikavā". Pašvaldības ieskatā ir lietderīgi un samērīgi iznomāt pašvaldības zemesgabalus divus tirdzniecības teritoriju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu organizēšanai, nodrošinot kopumā 8 vietas A zonā (Atpūtas ielā 20) un 8 vietas B zonā (Jūras ielā 3A) tirdzniecībai ar ēdienu, alkoholu, uzkodām un bezalkoholiskiem dzērieniem, nodrošinot godīgu konkurenci un gūstot ieņēmumus pasākuma citu izdevumu apmaksai. A zonā viena zemesgabala nomas sākumcenu paredzēts noteikt 8470 eiro apmērā (ieskaitot PVN), bet B zonā – 1815 eiro. Nomas rezultātā ieņemtos līdzekļus novirzīs Nēģu svētku izdevumu segšanai.

Citi jautājumi

Tika prezentēti arī vairāki informatīvie ziņojumu, tai skaitā par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" ūdenssaimniecības izmaksām 2023. gadā, kā arī SIA "Ādažu ūdens", PSIA "Ādažu slimnīca" un PSIA "Ādažu namsaimnieks" darbības rezultātiem 2023. gadā. Minētie uzņēmumi iepriekšējā gadā darbojušies veiksmīgi.

Deputāti nolēma atbalstīt 37 510 eiro iekļaušanu pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" 2025.gada budžeta tāmē projekta "Tilta pār Dzirnupi pārbūves projektēšana un autoruzraudzība" īstenošanai - tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu apmaksai.