Domes un komiteju sēdes
lēmumi 15.11. finanšu komitejas sēdē

Trešdien 15.novembrī, notikušajā Ādažu novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē tika izskatīti 17 jautājumi, tai skaitā viens slēgtās daļas jautājums.

Šīs dienas sēdē deputāta statusā atgriezās Kristīne Lakševica, kura uz laiku bija nolikusi mandātu.

Lemj par nomas līguma pagarināšanu, diskutē par nomas maksu

Deputāti diskutēja par "Par zemes vienības nomu un nomas maksas noteikšanu Pirmā iela 26A, Ādaži". Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" ēkas atrodas uz privātpersonai piederošas zemes, bet zemes nomas līguma termiņš beigsies 31.decembrī. Septembrī īpašniece iesniegumā informēja, ka pārredzamā nākotnē nav plānojusi zemesgabalu pašvaldībai pārdod un vēlas turpināt iznomāšanu, pagarinot esošo zemes nomas līgumu uz 10 gadiem un palielinot nomas maksu no 459,80 eiro uz 505,78 eiro mēnesī.

Tomēr atbilstoši likumam, nomniekam ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām – 4%  no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā.  Nomas maksa 4% apmērā (285.98 eiro) nosakāma no 2024. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam, jo pašvaldībai rīcībai jāatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam, kura 3. pants nosaka, ka publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi -  rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, un manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu.

Tādējādi pašvaldība nolēma nepiekrist īpašnieces noteiktajai nomas maksai, izsakot priekšlikumu pagarināt līgumu uz 10 gadiem un nosakot šādu nomas maksu – no 2024.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijai 4% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, bet no 2024.gada 1.jūlija – apmērs par zemes vienību tiek noteikts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Plānots nojaukt vidi degradējošo ēku Gaujā

Tāpat deputāti lēma par Mežavēju ielas Kadagā pieņemšanu pašvaldības īpašumā, vidi degradējošās ēkas nojaukšanu Gaujā, Zileņu ielā 11, Ronīšu ceļa posma izbūvi Baltezerā. Par ēkas nojaukšanu Zileņu ielā deputāti bija diskutējuši jau iepriekš arī citās komitejās. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika secināts, ka ēka uzskatāma par vidi degradējošu, atrodas lietošanai bīstamā stāvoklī un bojā ainavu, tāpēc jālemj par tās nojaukšanu.

Jāņem vērā, kā šī gada 10.jūlijā tika saņemts piecu personu iesniegums ar lūgumu ēku nojaukt. Ēku plānots nojaukt līdz 2024.gada 30.janvārim, lēmuma izpildei nepieciešamos līdzekļus apmaksājot no pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" budžeta.

Diskusiju krustugunīs – pašvaldības klientu apkalpošanas standarts

Plašākas diskusijas raisīja Ādažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas standarts, kas nosaka  pašvaldības iestāžu darbinieku uzvedības principus un prasības klientu apkalpošanā.

Vairāki deputāti uzsvēra, ka standarts jau šobrīd veiksmīgi darbojas praksē, darbinieku saziņā ar klientiem, bet Raitis Kubuliņš (LZS) pauda uzskatu, ka šāda veida dokumenti ir uzbrukums demokrātijai. "Tur aprakstīts, kā mums, deputātiem, jāuzvedas. Vienīgā labā ziņa ir tā, ka šeit nav paredzēti sodi, par to, ka kaut kas netiek ievērots," atzina Kubuliņš, kurš arī atsaucās uz prezidentu, norādot, ka "valsts ir pārkontrolēta ar šāda veida dokumentiem".

"Mēs liekam rāmjos elementāras lietas. Mēs paši sev sasienam rokas un žņaudzam nost vērtīgāko, kas mums ir - demokrātiju. Mums var nepatikt, kā kolēģi reizēm šeit izsakās, bet tās ir viņu tiesības. Tā ir brīvība. Uz to vajag skatīties kā uz lielu vērtību nevis negatīvu parādību," piebilda Kubuliņš.

Izpilddirektors Guntis Porietis uzsvēra, ka dokuments nav saistošs deputātiem, bet gan pašvaldības darbiniekiem, tāpēc no standarta pirmā punkta būtu svītrojams teksts, kur pieminēts, ka šie noteikumi attiecas arī uz deputātiem. 

Paredz līdzekļus senioru Ziemassvētku pasākumam, finansējumu senioru biedrībām

Deputāti arī uzdeva Ādažu Kultūras centram organizēt Carnikavas pagasta senioru 2023. gada Ziemassvētku pasākuma rīkošanu Carnikavas Tautas namā “Ozolaine”, paredzot tam līdzekļus no kultūras centra budžeta, kā arī paredzēt 2024.gada budžeta tēmas projektā līdzekļus Carnikavas pagasta un Ādažu pilsētas un pagasta senioru Ziemassvētku pasākumu organizēšanai nākamgad.

Deputāti diskutēja par Carnikavas un Ādažu pieredzi šādu pasākumu organizēšanā. Kristīne Lakševica un Kerola Dāvidsone norādīja, ka finansējums būtu jāparedz tieši biedrībām. Kerola Dāvidsone uzsvēra: "Manuprāt, atbildībai par šo pasākumu organizēšanu būtu jāgulstas ne tikai uz Kultūras centra vai Tautas nama "Ozolaine", bet arī uz biedrības, kas šo pasākumu organizē, pleciem. Līdz ar to arī līdzekļiem jābūt šo biedrību rīcībā. Šādi pasākumi ir viņu iniciatīvas, kurām mēs palīdzam īstenoties."

Savukārt domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone norādīja: "Lai arī tradīcijas, pieejas vai finanšu avoti bijuši pavisam atšķirīgi, mums jānodrošina, lai senioriem būtu vienlīdzīgas iespējas abos pagastos. Lai kur atrastos līdzekļi, tik un tā būs jāsadarbojas ar Kultūras centru un visām iesaistītajām pusēm".

Tāpat tika spriests par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada  pensionāru biedrībām. Biedrības bija iesniegušas pieteikumus finansējuma piešķiršanai, kopā 17 500 eiro apmērā.

Pašvaldības nolikumā "Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā" noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējuma summa biedrību darbības nodrošināšanai gadā nevar pārsniegt 15 000 eiro. 2023. gadā pašvaldība piešķīra biedrībām kopā 15 000, un atbilstoši 2024. gada budžeta plānošanas vadlīnijām, to nav paredzēts palielināt.

Tika nolemts, ka uz domes sēdi, kad šis jautājums tiks skatīts, tiks aicināti arī senioru biedrību pārstāvji.

Pirmsskolas pedagogu palīgu atalgojums pieaugs

Domes deputāti apsprieda arī pirmsskolas izglītības iestāžu direktoru iesniegumu par pirmsskolas pedagogu palīgu atalgojuma paaugstināšanu no 800 līdz 930 eiro. Jāņem vērā, ka amatam "Skolotāju palīgs" no 2024.gada 1.janvāra tiek plānota 850 eiro darba alga, kamēr kaimiņu novados tas ir augstāks (1000 eiro jeb 900 eiro par slodzi) un nākamgad to plānots paaugstināt. Kā norāda direktori, tas rada nevienlīdzīgu attieksmi un konkurenci darba tirgū amatam, kas ir pieprasīts. Pēc diskusijām deputāti nolēma virzīt uz domes sēdi otro atalgojuma variantu, proti, 930 eiro.

Citi jautājumi

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" direktors ziņoja par budžeta grozījumiem, bet viņa vietnieks Artis Brūvers un ceļu inženieris Pēteris Sabļins – par pašvaldības autoceļu un to posmu sarakstu uzturēšanai ziemas sezonā, no 16. oktobra līdz 15. aprīlim.

Ādažu novada pašvaldības domes sēde ieplānota 23. novembrī plkst. 9.00 Carnikavā, Stacijas ielā 5, Sēžu zālē. Darba kārtība, atbilstoši likumdošanai, tiks izziņota šīs darba nedēļas beigās.