domes ēkas foto, uz tās rakstīts - svarīgākie sēdes lēmumi

23.novembrī Ādažu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti 56 jautājumi, tai skaitā 2 slēgtās daļas jautājumi.

Lemj par jaunas izglītības iestādes būvniecību

Deputāti atbalstīja pašvaldības jaunas izglītības iestādes (līdz 800 vietām) izveidošanu 1. – 9. klasei, kā arī lēma par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi 35 000 eiro apmērā. Līdzekļi tehniski ekonomiskā pamatojuma “Jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai” iekļauti Attīstības un projektu nodaļas 2024.gada budžetā.

Kā liecina iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes Ādažu novadā turpmākajos gados, skolēnu skaits turpinās pieaugt. To veicinās novadā ienākošo iedzīvotāju skaita pieaugums un bērnu dzimstība Ādažu pilsētā un pagastā, tāpat novadā plānots būvēt jaunas daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās mājas. Prognozējams, ka turpmākajos gados vietu trūkums Ādažu vidusskolā 2030./2031. mācību gadā var pārsniegt 620 vietu.

Ādažu vidusskolu 2023./2024. mācību gadā apmeklē 2033 skolēni, kas rada būtisku slodzi mācību telpām vidusskolas ēkā, Gaujas ielā 30, un sākumskolas ēkā, Attekas ielā 16, Ādažos. Jau pašlaik mācību procesa organizēšanai vispārējās izglītības posmā pietrūkst 183 vietas skolēniem, tāpēc klases ir iekārtotas specializēto mācību priekšmetu kabinetos un citās telpas, kas sākotnēji nebija paredzētas šādam mērķim.

Pašvaldība pieteiksies ERAF līdzfinansējuma saņemšanai 5 miljonu eiro apmērā jauna bērnudārza būvniecībai Podniekos

Pirmsskolas izglītības iestādes projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9 964 057 eiro (attiecināmās izmaksas 6 690 816), no kurām iecerētais ERAF finansējums  ir 5 000 000 eiro apmērā, bet pašvaldības finansējums - 4 964 057 eiro.

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveides priekšfinansēšanai un pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Palielinās pirmsskolas pedagogu palīgu atalgojumu

Domes deputāti lēma arī par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu palīgu atalgojuma paaugstināšanu no 800 līdz 930 eiro. Finanšu komitejā deputāti secināja, ka amatam "Skolotāju palīgs" no 2024.gada 1.janvāra tika plānota 850 eiro darba alga, kamēr kaimiņu novados tas ir 1000 eiro vai 900 eiro par slodzi, kas savukārt rada nevienlīdzīgu attieksmi un konkurenci darba tirgū amatam, kas ir pieprasīts.

Piešķirs līdzekļus senioru biedrībām

Dome lēma paredzēt Ādažu novada sociālā dienesta 2024. gada budžeta projekta tāmē finanšu līdzekļus pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 1’500 EUR biedrībai “Carnikavas invalīdu biedrība”, 7’500 EUR biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”, 3’000 EUR biedrībai “Senči”, 3’000 EUR biedrībai “Paeglis”, kā arī rosināt biedrībām “Carnikavas invalīdu biedrība”, “Senči” un “Paeglis” iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Apstiprina pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klases

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 10. punktu pašvaldībai ir pienākums pirms katras vasaras un ziemas sezonas sagatavot un apstiprināt pašvaldības autoceļu vai to posmu sarakstus. Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" direktora vietnieks Artis Brūvers ziņoja par  pašvaldības autoceļu un to posmu sarakstu, ar ko var  iepazīties šeit, zemāk.

2024. gada budžetā iekļauj aizsargdambja seguma atjaunošanu posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas tiltam 6, 36 km garumā

Deputāti konceptuāli lēma atbalstīt 2024.gada budžetā iekļaut Gaujas aizsargdambja virsmas grants – šķembu seguma izbūvi posmā no Kadagas tilta līdz Gaujas tiltam 6,36 km garumā: posmā no attīrīšanas iekārtām līdz Muižas ielai – 1950 m; no Muižas ielas līdz Kārklu ielai – 1450 m; no Kārklu ielas līdz Gaujas tiltam – 1400 m; no Gaujas tilta līdz dzelzceļa tiltam – 3500 m. Deputāti lēma atbalstīt finanšu līdzekļus 330 000 euro apmērā iekļaušanu P/A “Carnikavas komunālserviss” 2024. gada budžeta tāmes projektā.

Nolemj nojaukt ēku Gaujā, Zileņu ielā 11

Par ēkas nojaukšanu Zileņu ielā deputāti bija diskutējuši jau iepriekš arī komitejās. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika secināts, ka ēka uzskatāma par vidi degradējošu, atrodas lietošanai bīstamā stāvoklī un bojā ainavu, tāpēc jālemj par tās nojaukšanu.

Citi jautājumi

Tāpat domes sēdē tika izskatīti vēl citi jautājumi, piemēram, 7 jautājumi par zeme ierīcības projektiem, 2 par lokālplānojumiem, tikpat daudz – par detālplānojumiem, 2 par attīstības plāniem – par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” attīstības plānu 2023. – 2027.gadam, 2 jautājumi par ielu un infrastruktūras pārņemšanu pašvaldības īpašumā – par likvidētās Rīgas rajona Carnikavas novada Dārzkopības kooperatīvās sabiedrības “SAULE” teritorijā esošo ielu, kā arī Apiņu ielas ūdensvada un kanalizācija tīklu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Atjaunotais auto stāvlaukums un atpūtas vietu infrastruktūra Lilastē tika nodota pārvaldīšanā “Carnikavas komunālservisam”. Tāpat pašvaldība lēma arī par izmaiņām esošo komiteju sastāvā – turpmāk Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejā darbosies Kristīne Lakševica, bet Attīstības komitejā – Genovefa Kozlovska, Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā deputātes Artas Deniņas vietā darbosies Administratīvās nodaļas vadītāja Jevgēnija Sviridenkova.