lēmumi d s 15.05

Šodien, 15. maijā, notika Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kuras dienaskārtībā bija divi jautājumi, kas saistīti ar novada robežām.

Pirmais izskatāmais jautājums bija par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem jautājumā “Vai atbalstāt Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam?”.

Steidzamības pamatojums bija tas, ka Latvijas Republikas (LR) Saeimas 16.maija sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums “Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā””, kura izskatīšanas gaitā var tikt apspriesti atsevišķās pašvaldībās veikto aptauju un iedzīvotāju iniciatīvu rezultāti, tajā skaitā, Ādažu novadā.

Nesaņemot Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas rezultātus, Saeimai nebūs objektīvu datu jautājuma izskatīšanai par Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Ādažu novadā aptauja noslēdzās 2024. gada 8. maijā. Apkopojot klātienē un elektroniski saņemtās aptaujas anketas, tika konstatēts, ka aptaujā piedalījās 2017 dalībnieki, no tiem 651 klātienē un 1366 elektroniski. Par derīgām tika atzītas 1919 balsis, un par nederīgām - 98 balsis.

Aptaujas rezultātā 1751 aptaujas dalībnieks atbalsta, un 168 aptaujas dalībnieki neatbalsta Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu to administratīvajās robežās, kādas tās bija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

apt rezult Carnikava

Pamatojoties uz veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, deputāti lēma atbalstīt Ādažu novada un Carnikavas novada atjaunošanu robežās, kādās tie bija pirms 30.06.2021. Lēmums tiks iesniegts Saeimas frakcijām un Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

Otrais jautājums bija par Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu. Tā izskatīšanas steidzamību noteica izdotie Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumi Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” (Noteikumi). Noteikumu 27. punktā noteikts, ka pašvaldība, kurai tiek piedāvāts grozīt robežas, izskata piedāvājušās pašvaldības lēmumu triju mēnešu laikā.

Ādažu novada pašvaldība 29.12.2023. saņēma Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, kas apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 27.12.2023. lēmumu Nr. 2928 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala varianta apstiprināšanu”. Minētā plāna izskatīšana objektīvi aizņēma vairāk laika, un ir sagatavots attiecīgs Ādažu novada pašvaldības domes lēmums.

LR Saeimas 16.maija sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums “Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā””, kura izskatīšanas gaitā var tikt skatīts arī Garkalnes pagasta sadalīšanas plāns.   

Nesaņemot Ādažu novada pašvaldības lēmumu, Saeimai nebūs objektīvu datu jautājuma izskatīšanai saistībā ar Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu, savukārt Ropažu novada pašvaldībai šis lēmums ir nepieciešams, lai iespējami ātri uzsāktu Garkalnes pagasta robežu grozīšanas procedūru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Deputāti konceptuāli atbalstīja Ropažu novada pašvaldības ierosinājumu Ādažu novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības administratīvo teritoriju robežu grozīšanai - Ropažu novada pašvaldības domes apstiprināto Garkalnes pagasta sadalīšanas plānu (apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 27.12.2023. lēmumu Nr. 2928 “Par Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna gala varianta apstiprināšanu”). Ropažu novada pašvaldība tiek aicināta organizēt turpmāko administratīvās teritorijas robežu grozīšanas procedūru.

Kā arī deputāti aicina Rīgas plānošanas reģionu (izvērtējot Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtēšanas dokumentus) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (izstrādājot attiecīgu likumprojektu vai Ministru kabineta rīkojuma projektu par Ādažu novada pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības administratīvo teritoriju robežu grozīšanu), ņemt vērā Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtēšanas darba grupas izstrādāto Garkalnes pagasta sadalīšanas plāna izvērtējumu.

newGarkalne
Ādažu novada pašvaldības plānošanas ekspertu sagatavots priekšlikums