Jaunumi novadā
rimi1

Būvvalde ir izskatījusi SIA “Alfa projects”  iesniegto būvprojektu tirdzniecības centra būvniecībai Carnikavā, Atpūtas ielā 1, pārbaudījusi tā atbilstību izdotās būvatļaujas nosacījumiem un būvniecības principiem un veikusi atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Būvatļauja tika izdota 2022.gada 31.janvārī, tajā bija noteikti 77 projektēšanas nosacījumi (t.sk. piekļuve transportam un gājēju plūsmas organizēšana, koku aizsardzība un citu institūciju noteikumu izpilde).

Būvniecības iecere tika realizēta ar sabiedrības iesaisti, organizējot būvniecības ieceres publisko apspriešanu, lai saskaņotu iedzīvotāju un būvniecības ierosinātāja intereses, nodrošinot būvvaldes lēmuma atklātumu.

Publiskās apspriešanas laikā būvvaldē saņemti 242 viedokļi, no tiem 177 – atbalstoši, 65 – noraidoši. Pirms būvniecības ieceres izstrādāšanas, būvvalde projekta izstrādātājam deva norādes par Carnikavas vizuālās identitātes koncepcijā iekļautajām prasībām attiecībā uz publisko ēku fasāžu materiālu, stilistikas un krāsu izvēli. Saskaņā ar iesniegto būves metu – fasādes apdarei paredzēts izmantot ilgmūžīgus apdares materiālus, kuri nav pretstatā ar apkārtējo vidi. Fasādes noformējumā izmantos atsevišķus ar Carnikavas vizuālo identitāti saistāmus elementus. Papildus tam būvniecības iecere izstrādāta, ņemot vērā arboristu sagatavoto koku novērtējuma plānu par koku aizsardzību būvdarbu laikā un to saglabāšanu pēc būvdarbu noslēguma.  

Iedzīvotāji izteica bažas par satiksmes risinājumiem, tādēļ Ādažu novada būvvalde noteica nosacījumus, pieprasot tehniskos noteikumus un būvprojekta skaņojumu ar Latvijas Valsts ceļiem un Ādažu novada pašvaldības aģentūru “Carnikavas komunālserviss”, kā arī pieprasīja pievienot CSDD ceļu drošības audita ziņojumu. Projekts paredz, ka tiks nodrošināta droša gājēju un velosipēdistu plūsma no Stacijas ielas līdz Jūras ielai. Tāpat arī preču piegāde veikala vajadzībām, atbilstoši projektēšanas nosacījumiem, tiks organizēta no vairākām pusēm.

Saskaņā ar spēkā esošo Carnikavas novada Teritorijas plānojumu apbūvējamais zemes gabals atrodas Jaukta centra apbūves zonā, kur viena no atļautajām izmantošanām ir “Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve”.