Ādažu novada dome 2023. gada 26.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.273 “Par nekustamā īpašuma “Linumi”, Carnikavā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, nekustamā īpašuma “Linumi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8052 004 0946  detālplānojums ir apstiprināts, nosakot, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai un detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv.