Cilvēki sēž pie galdiņiem un ēd

Ādažu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri” (kadastra numurs 8044 007 0429) sastāvā esošas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0446 un adresi – Gaujas iela 18, Ādaži, Ādažu novads (turpmāk – Objekts) teritorijas daļu (10 tirdzniecības vietas, katra 18 m2 platībā) īstermiņa zemes nomas tiesības “B zonā” pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai (turpmāk – Objekts).

Objekta Izsoles aprēķinātā nomas maksa (sākumcena) un izsoles solis:

  • kafijas un bezalkoholisku  dzērienu tirdzniecībai – vienas vietas (18 m2) sākumcena: 30,- euro (trīsdesmit eiro 00 centi) bez PVN, izsoles solis: 10,- euro (desmit eiro 00 centi);
  • ātro uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai – vienas vietas (18 m2) sākumcena: 80,- euro (astoņdesmit eiro 00 centi) bez PVN, izsoles solis: 30,- euro (trīsdesmit eiro 00 centi);
  • dzērienu ar zemu alkohola saturu (līdz 7%) tirdzniecībai un ātro uzkodu tirdzniecībai – vienas vietas (18 m2) sākumcena: 150,- euro (simts piecdesmit eiro 00 centi) bez PVN, izsoles solis: 80,- euro (astoņdesmit eiro 00 centi).

Nomas Objekta izmantošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā.

Elektroenerģija netiek nodrošināta.

Tehniskās prasības, kas Nomniekam būs jānodrošina Objektā (B zonā): estētisku, ar rīkotāju saskaņotu, ēdināšanas teritorijas noformējumu (aprīkojums, teltis, apģērbs, noformējums – krāsas: balts, pelēks, melns, zaļš).

Pieteikums par dalību izsolē un tā pielikums ar pieredzi apliecinošu sarakstu (Izsoles noteikumu 2.pielikums) iesniedzams, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2023.gada 24.aprīlim.

Izsole notiks 2023.gada 2. maijā, plkst. 13.00, Ādažu novada pašvaldības telpās Gaujas ielā 33a, Ādažos, Ādažu novadā, Vēstures un mākslas galerijā, 1.stāvs.

Neskaidrību gadījumā par objekta robežām vai tehniskajām prasībām sazināties ar Ādažu novada kultūras centra Kultūras projektu vadītāju Elžbetu Bukovsku m. 26393000.

Jautājumi par izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālr. 28650112.

Izsoles noteikumi B zonai

Īstermiņa zemes nomas līguma projekts B zonai

Grafiskais attēlojums B zonai

Pieteikums B zonai