Laika posmā no 2013.gada 15.aprīļa līdz 17.maijam norisinājās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam (turpmāk – Stratēģija) 1.redakcijas publiskā apspriešana. Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties Stratēģijas 1.redakcijas komentēšanā, piedaloties publiskajā apspriešanā, kā arī publiskās apspriešanas sanāksmē, kas notika 15.05.2013. Ādažu novada Būvvaldē, kur piedalījās Stratēģijas izstrādātāji – Ādažu novada domes un pašvaldības pārstāvji, SIA „Reģionālie projekti”, kā arī novada iedzīvotāji.

Iesaistīties Stratēģijas 1.redakcijas apspriešanā tika aicināti vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji, blakus esošās pašvaldības, kā arī divas ministrijas (Satiksmes ministrija un Aizsardzības ministrija). Apspriešanas laikā savus ierosinājumus elektroniski vai vēstuļu veidā sniedza 13 fiziskas personas, 2 ministrijas, 4 Ādažu novada domes iestādes, kā arī 2 pašvaldības. Publiskās paspriešanas sapulcē piedalījās 15 dalībnieki. Publiskās apspriešanas laikā kopumā tika saņemti 123 iebildumi / priekšlikumi. Lielākā daļa (103) komentāru tika ņemti vērā Stratēģijas 1.redakcijas precizēšanai un gala redakcijas gatavošanai, 15 – netika ņemti vērā, bet 5 tika pieņemti zināšanai.

Stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas materiāli (Stratēģijas 1.redakcija, Sabiedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums par plānošanas dokumentu, precizētā Stratēģijas 1.redakcija) ir pieejami Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā, kā arī pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.