Jaunumi būvniecībā
Ādažu novada Būvvalde informē

Cienījamie iedzīvotāji! Ādažu novada Būvvalde atgādina, ka 2014. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, nosaka maksimālo būvdarbu veikšanas laiku - 8 gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Atgādinām, ka būvniecībai, kas uzsākta līdz 2014.gadam ar jau izdotu būvatļauju (vai bez būvatļaujas, jo līdz 1995.gadam projekta akcepts bija arī būvatļauja) maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu (8 gadi) rēķina no 2014.gada 1.oktobra. Līdz ar to iesāktā būvniecība bija jāpabeidz līdz 2022. gada 1.oktobrim.

Ādažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā” 19.punkts nosaka, ka  pēc 2024. gada 31. decembra būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

Ja būvdarbi nav uzsākti → Būvvaldē jāiesniedz iesniegums būvatļaujas anulēšanai.

Ja būvdarbi ir pabeigti → Būvniecības Informācijas Sistēmā (www.bis.gov.lv) ir jāiesniedz apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai  un jāpievieno dokumenti:

 1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem, proti, izmaiņas, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;
 2. institūciju atzinumus par ēkas gatavību ekspluatācijai, kuras projektēšanas laikā ir izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus;
 3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
 4. izpildmērījumu plānu, tostarp vertikālo uzmērījumu;
 5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, gadījumos, kad būvdarbus veicis būvkomersants;
 6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;
 7. Ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta bez būvkomersanta, papildus, iesniedz:
  1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
  2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.
 8. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
 9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).

Pēc apliecinājuma  saņemšanas, būvvalde veic objekta apsekošanu un sagatavo aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Ādažu novada Būvvalde aicina iedzīvotājus, kuriem būvdarbi ir uzsākti pirms 2014.gada un līdz šim brīdim ēkas nav nodotas ekspluatācijā, sagatavot un iesniegt Būvniecības Informācijas Sistēmā (www.bis.gov.lv) nepieciešamo dokumentāciju ēkas nodošanai ekspluatācijā.