Jaunieti! Piedalies jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Projekta koordinatoram, ar kuru tiks slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Katram konkursa uzvarētājam piešķir līdz 500 EUR. 

Finansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm: 

  • neformālā mācīšanās;
  • jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā;
  • fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.)
  • radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes);
  • nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana;
  • vides teritorijas labiekārtošana.

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums (ar pielikumiem)

Dokumenti:

  1. Projekta pieteikums

  2. Budžeta izmaksu veidlapa

  3. Atskaites veidlapa

  4. Piekrišana dalībai

Projekta pieteikumu (1.pielikums) ar norādi "Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektu konkursam" jāiesniedz e-pastā: dome@adazi.lv, kā elektronisku dokumentu ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu līdz 25.oktobrim.

23. oktobrī notiks klātienes tikšanās ar projekta pārstāvi no pašvaldības. Vieta un laiks tiks precizēts. Sekojiet līdzi informācijas pašvaldības tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos. 

Papildus informāciju varat iegūt, sazinoties ar Jaunatnes lietu speciālisti Ievu Pelcmani pa tālruni +371 25715070 vai e-pastu ieva.pelcmane@adazi.lv.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2022.gada 25.oktobris.

Papildus informācija:

Ieva Pelcmane

Jaunatnes lietu speciāliste (jaunatnes lietas, skolēnu vasaras nodarbinātība)
ieva.pelcmane [at] adazi.lv