Kontakti

barintiesa [at] adazunovads.lv

Atrašanās vieta

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, 3.stāvs (ieeja no Ādažu novada domes puses)

Ādažu novada bāriņtiesa apmeklētājus konsultācijām klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties konsultācijai var, zvanot pa tālruni +371 28633407, Carnikavas pagastā – +371 25433029  (arī par apliecinājumu veikšanu). Turpinām iesniegumus pieņemt elektroniski, e-pasts: barintiesa@adazunovads.lv.

Kontaktinformācija Ādažos:

 • Adrese: 305.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

Kontaktinformācija Carnikavā:

 • Adrese: 5.kab., Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu novads

Darba laiks (pirmssvētku darba dienā - līdz 15.00 (piektdien – līdz 13.00))

 • Pirmdiena 8.00 - 12.00, 12.40 – 18.00
 • Otrdiena 8.00 - 12.00, 12.35 – 17.00
 • Trešdiena 8.00 - 12.00, 12.35 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 12.00, 12.35 – 17.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00, 12.00 – 14.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Apmeklētāju pieņemšana notiek

 • Pirmdiena 10.00 – 18.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 8.00 – 17.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Ineta Stasjule

Priekšsēdētāja
ineta.stasjule [at] adazunovads.lv

Nataļja Jefremova

Priekšsēdētājas vietniece / bāriņtiesas locekle - Carnikavas pagasts
natalja.jefremova [at] adazunovads.lv

Vita Vītola

Locekle
vita.vitola [at] adazunovads.lv

Linda Ozola

Sekretāre - Ādaži
linda.ozola [at] adazunovads.lv

Vita Felsberga

Bāriņtiesas locekle - Carnikavas pagasts
vita.felsberga [at] adazunovads.lv

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” (turpmāk – „Bāriņtiesas darbības noteikumi”) 13.punkts nosaka, ka ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties konkrētā administratīvā procesa dalībnieki un lietā pieaicināts tulks, ja no administratīvās lietas dalībnieka saņemts attiecīgs iesniegums, – ar konkrētās lietas materiāliem; prokurors, inspekcijas inspektors vai cita inspekcijas direktora norīkota amatpersona – ar visu bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu materiāliem.

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 14.punkts nosaka, ka personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju no lietas materiāliem izrakstīt vai, izmantojot personas tehniskos līdzekļus, nofotografēt nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot lietā esošo dokumentu kopijas. Par to izdara atzīmi lietas uzziņas lapā. Bāriņtiesai ir tiesības atteikt lietā esošo dokumentu kopiju izsniegšanu atkārtoti, ja attiecīgais pieprasījums nav pamatots ar objektīviem iemesliem. Bāriņtiesa var ierobežot lietas dalībnieka un tā pilnvarotā pārstāvja tiesības iepazīties ar tādiem lietas materiāliem, kuros iekļautās informācijas atklāšana var radīt būtisku kaitējumu bērnam.

Saskaņā ar „Bāriņtiesas darbības noteikumu” 15.punktu, ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem pieprasījuma saņemšanas dienā, bāriņtiesa vienojas ar personu par laiku, bet ne vēlāk par trim darbdienām, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem. Minētā kārtība piemērojama arī attiecībā uz bāriņtiesas rīcībā esošo dokumentu vai lēmumu norakstu, izrakstu vai kopiju izgatavošanu un izsniegšanu.

„Bāriņtiesas darbības noteikumu” 16.punkts paredz, ka iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē. Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanos ar lietas materiāliem var nenodrošināt.

Saskaņā ar Ādažu novada domes apstiprināto Ādažu novada bāriņtiesas nolikumu ar bāriņtiesas lietvedībā esošajiem lietas materiāliem var iepazīties pieņemšanas laikā pirmdienās un ceturtdienās vai iepriekš vienojoties par citu laiku, tālrunis – +371 67997246.

Iepazīšanos ar administratīvās lietas materiāliem bāriņtiesa var nodrošināt attālināti, pēc personas pieteikuma saņemšanas nosūtot lietas materiālu kopijas uz personas norādīto e-pasta adresi.

Bāriņtiesu likuma 17.pants nosaka, ka bāriņtiesa:

 1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  1. veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē;
 2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
  1. sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
 4. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību;
 5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 6. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;
 7. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  1. uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 9. informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
 10. pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  1. pārstāv bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības vienpersoniska lēmuma darbības laikā;
 11. izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

Bāriņtiesu likuma 16.pants nosaka bāriņtiesai šādas tiesības:

 1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 2. pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 3. veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 4. uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 5. iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;
 6. veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
 7. lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 8. pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;
 9. fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bērna personisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

 • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no  vecākiem vai aizbildnis;
 • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • nosūta konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista:
 • bērnu, ja bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai,
 • personu, ar kuru bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, vai personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
 • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

Domstarpību izšķiršana

Bāriņtiesa:

 • lemj par bērna uzvārda, vārda vai tautības ierakstu, ja vecāki par to nevar vienoties;
 • izšķir vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu) un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu;
 • izšķir bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildņa domstarpības, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības.

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Bāriņtiesa lemj par piekrišanu paternitātes atzīšanai, ja bērna māte mirusi vai bērna mātes atrašanās vieta nav zināma.

Bērna mantisko interešu aizsardzība

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana

Bāriņtiesa lemj par:

 • bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam;
 • pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu, ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesli ir zuduši;
 • prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam.

Audžuģimene

Bāriņtiesa lemj par:

 • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • audžuģimenes statusa piešķiršanu, atņemšanu, izbeigšanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas aizgādības vai atņemtas  aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās vai radušies citi neatliekami gadījumi.

Adopcija

Bāriņtiesa lemj par:

 • personas atzīšanu par adoptētāju;
 • brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
 • to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
 • bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
 • pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
 • adopcijas atbilstību bērna interesēm.

Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma

Bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Aizgādņa iecelšana

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.

Zvērināta notāra pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošina Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Iveta Ozoliņa – Gaujas iela 20, Ādaži, Ādažu novads, tālr. +371 29117605.

Bāriņtiesa Carnikavas pagastā (novada teritoriālajā vienībā, kurā nav notāra) sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā noteiktus uzdevumus. Apliecinājumus izdara Ādažu novadā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem. Tālrunis +371 67993787, +371 25433029

  Pārzinis personas datu apstrādei:  Ādažu novada dome, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese – Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

  Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt tīmekļvietnes www.adazunovads.lv sadaļā “Privātuma politika”

  Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācijadas@adazunovads.lv, +371 67996232.

  Jūsu personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,  informācija, ko var sniegt valsts, pašvaldības un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī citi dati un informācija, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem ir obligāta vai konkrētajā gadījuma nepieciešama bāriņtiesas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei konkrētā mērķa ietvaros) apstrādes mērķis: iesnieguma  izskatīšanas, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā atbilstošā lēmuma pieņemšanai.

  Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei: Jūsu iesniegums un pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu u.c.).

  Personas datu saņēmēji: konkrētā administratīvā procesa dalībnieki, lietā pieaicināts tulks, pēc attiecīgā pieprasījuma tiesībaizsardzības iestādes (policija, prokuratūra, tiesa), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (lietas pārbaudes veikšana), Tiesībsarga birojs (lietas pārbaudes veikšana), personas un iestādes, kuram tiks nosūtīts pārziņa pieprasījums par informācijas sniegšanu (tiks nodoti tikai tādi dati, kuri nepieciešami informācijas pieprasījuma izpildei), citas valsts un pašvaldību iestādes, kuram atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam bāriņtiesai ir pienākums paziņot par pieņemtajiem lēmumiem.

  Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar Arhīvu likuma, Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un Ādažu novada bāriņtiesas lietu nomenklatūras noteikumiem.

  Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: Pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam. Tāpat likumā noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).