Attīstības jaunumi Sabiedrības līdzdalība Sabiedriskās apspriešanas
apspriešana - attīstības programma

Ar Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr.393 “Par aktualizētā Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju plāna sabiedrisko apspriešanu” tiek uzsākta Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam aktualizētā Rīcības plāna un Investīciju plāna sabiedriskā apspriešana no 2023. gada 30. oktobra līdz 17. novembrim.

Rakstiskus priekšlikumus aktualizētā Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna papildināšanai var iesniegt līdz 2023. gada 17. novembrim (ieskaitot) Ādažu novada pašvaldībā, Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 (ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm), vai elektroniski inga.perkone@adazi.lv (līdz 17. novembrim plkst. 23.59). Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir domes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Inga Pērkone (t. 27336847, inga.perkone@adazi.lv).

Ar aktualizēto Attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu var iepazīties pašvaldības Attīstības un projektu nodaļā, darba laikā (iepriekš saskaņojot tikšanās laiku), kā arī Ādažu pašvaldību tīmekļvietnē www.adazunovads.lv.