Atbilstoši normatīvo aktu prasībām decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) reģistrāciju to īpašniekiem bija jāveic jau līdz 2021. gada 31. decembrim. Tomēr Ādažu novada pašvaldībā joprojām ir nekustamie īpašumi, kuru īpašnieki vai valdītāji, kuri to nav izdarījuši. Paldies tiem, kas to ir izdarījuši. Pārējiem atkārtoti piedāvājam informāciju par DKS reģistrēšanu.

Kādi normatīvie akti nosaka DKS reģistrāciju?

Prasību reģistrēt DCKS nosaka divi normatīvie akti:

  • MK noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”(turpmāk – MK noteikumi Nr.384) ;
  • Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 10. jūnija saistošie noteikumi Nr. 49/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” (turpmāk- SN Nr.49/2022)

Vai šie MK noteikumi Nr.384 attiecas uz Jūsu nekustamo īpašumu?

Attiecas, ja nekustamais īpašums atrodas pilsētas vai ciema teritorijā. To var noskaidrot ieejot kadastrs.lv mājas lapā (Slāņi-Administratīvās robežas-Ciemi) vai vienkārši  atrodot savu īpašumu un noklikšķinot uz tā – pilsētas vai ciemata teritorijā Jūsu adresē parādās pilsētas vai ciemata nosaukums.

Vai uz Jūsu nekustamā īpašuma ir sadzīves kanalizācijas notekūdeņu rašanās avots?

Ja uz nekustamā īpašuma ir dzīvojamā ēka, pārvietojama māja, pagaidu ēka vai cits objekts, kurā var mitināties cilvēks vai notiek kāda saimnieciska darbība, vai arī uz nekustamā īpašuma ir tikai tualete, tad nekustamais īpašums ir kanalizācijas notekūdeņu rašanās avots un šie MK noteikumi Nr.384 uz Jums attiecas. Ja gadījumā nekustamais īpašums ir tukšs no jeb kāda veida būvēm (tajā atrodas pļava, mežs, parks, ābeļdārzs, dīķis vai cits dabas objekts), tad šie MK noteikumi Nr.384 uz Jums neattiecas.

Vai notekūdeņi no nekustamā īpašuma tiek novadīti uz centralizēto kanalizācijas sistēmu?

Ja nekustamais īpašums ir pieslēgts pie centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēmas un ir noslēgts līgums ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuram Jūs maksājat par Jūsu novadīto kanalizāciju, tad Jūsu notekūdeņi tiek savākti un novadīti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un šie MK noteikumi Nr.384 uz Jums neattiecas.

  1. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( turpmāk-RINAI), kurās attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāk par 5 m3/diennaktī;
  2. Septiķis – ar divām vai vairākām kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā kopā ar ēku;
  3. Notekūdeņu krājtvertnes – jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, kurā uzkrājās neattīrīti vai daļēji attīrīti notekūdeņi, fekālijas, septisko tvertņu dūņas.

DKS īpašnieks ir atbildīgs par DKS ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un MK noteikumu Nr.384 prasībām. Tas nozīmē, ka DKS īpašnieks nodrošina, ka neattīrīti vai nepietiekami attīrīti notekūdeņi vidē netiek novadīti.

DKS īpašniekam līdz 2021.gada 31.decembrim bija jāveic nepieciešamās darbības, lai sakārtotu savā īpašumā esošās DKS darbību un reģistrētu to pašvaldībā.

No 2022.gada 1.janvāra nekustamā īpašuma īpašnieks ir atbildīgs par to, lai tā īpašumā esošā DKS darbotos atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Lai Jūsu DKS atbilstoši darbotos ilgtermiņā, Jums par saviem līdzekļiem ir jāveic regulāra tās apkope, kā arī remonts, ja ir nepieciešams.

Papildus atgādinām, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas RINAI, tad DKS īpašniekam vai valdītājam līdz kārtējā gada 1. aprīlim jāiesniedz PA “Carnikavas komunālserviss” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par veikto DKS tehnisko apkopi, tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.

Par SN Nr.49/2022 noteikto prasību neievērošanu paredzēta administratīvā atbildība –  brīdinājums vai naudas sods fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām (10-350 eiro), juridiskām personām no 2 līdz 280 naudas soda vienībām (10-1400 eiro).

SN Nr.49/2022 noteiktos apliecinājumus, iesniegumus un deklarācijas iesniedz vienā no šādiem veidiem:

  1. Klātienē vai pa pastu Ādažu novada pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss”  Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163;
  2. Elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, izmantojot pašvaldības oficiālo e-adresi;
  3. Ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektronisko pasta adresi: komunalserviss@carnikava.lv vai E-adresi.

Vairāk informācijas

PA “Carnikavas komunālserviss”

Atkritumu apsaimniekošanas kārtība Ādažu novadā ir noteikta 22.06.2022. Saistošajos noteikumos Nr.58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”.

Atkritumu apsaimniekošanas līgums jānoslēdz visiem atkritumu radītājiem, kas pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas savā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā, vai strādā un nodarbojas ar komercdarbību.

Informācija par atkritumu šķirošanas vietām pieejama tīmekļvietnē “Šķiro viegli”.

Ādažu pagastā kopš 2019.gada atklāta iepirkuma rezultātā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “Eco Baltia vide”. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt SIA “Eco Baltia vide” tīmekļvietnē.

Pēc līguma noslēgšanas lietotnē ECO Baltia vide ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – samaksāt rēķinu, pieteikt papildus izvešanu u.tml.

Aktuālā informācija par atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ādažu pilsētā un pagastā no 2023.gada februāra.

Carnikavas pagastā kopš 2018.gada atklāta iepirkuma rezultātā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA “CleanR”. Atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt tīmekļvietnē vai  mobilajā aplikācijā “MANAI VIDEI”.

Pēc līguma noslēgšanas lietotnē “MANAI VIDEI” ir iespējams pieteikt un saņemt visus pakalpojumus, kas saistīti ar atkritumu izvešanas pakalpojumu – mainīt izvešanas grafiku, pieteikt papildus izvešanu, konteineru maiņu u.tml.