Ādažu novada pašvaldība ir izveidojusi interaktīvu pārskata karti, kurā jebkurš var aplūkot spēkā esošo Carnikavas un Ādažu teritorijas plānojumu grafiskās daļas. Kartē attēlots:

  • Funkcionālais zonējums jeb teritorijas atļautā izmantošana;
  • Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN);
  • Aizsargjoslas un apgrūtinājumi;
  • Ciemu robežas;
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
  • Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu teritorijas.

Kartē ir pievienots Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālais datu slānis, kuru nodrošina SIA “Envirotech”. Pārējie dati iegūti no TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) vietnes www.geolatvija.lv.

Kartē var veikt dažādas darbības, kā piemēram, drukāšanu, attālumu vai platību aprēķināšana, pieejamo slāņu pieslēgšana/atslēgšana pēc vajadzības. Ir pieejami lejupielādei PDF faili teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Lai vieglāk būtu darboties ar aplikāciju ir sagatavota lietošanas pamācība (skatīt zemāk).