Civilās aizsardzības (CA) plāns mērķis ir nodrošināt pašvaldībai pietiekamu informāciju, lai tā spētu īstenot visus nepieciešamos pasākumus avāriju, katastrofu vai ārkārtēju situāciju gadījumā.

Ārkārtējo situāciju un katastrofu pārvaldība ieņem nozīmīgu lomu valsts drošības sistēmā, un tās uzdevums ir nodrošināt valsts un sabiedrības drošību, labklājību un stabilitāti. Būtisks priekšnosacījums, lai šis uzdevums tiktu realizēts, ir iespējamo apdraudējumu apzināšana un risku novērtējums reģionos.

Ādažu novada teritorijas CA plāns ir CA sistēmas plānošanas dokuments, kas ir sagatavots ņemot vērā valsts aizsardzības plānā norādīto informāciju. Balstoties uz risku novērtējumu, CA plānā ir sniegta informācija par iespējamiem apdraudējuma veidiem, to avotiem, kaitīgiem izpausmes veidiem, riska līmeni, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un to īstenotājiem, kā arī apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofu pārvaldīšanā Ādažu novadā.