Kontakti

policija [at] adazunovads.lv

Ādažu novada pašvaldības policijas tālrunis 24h diennaktī:

Kontaktinformācija Ādažos:

 • Adrese: Depo iela 2, Ādaži,  Ādažu novads

Kontaktinformācija Carnikavā:

 • Adrese: Stacijas iela 7, 2. stāvs, 1. kabinets, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu novads

Darbinieki

Oskars Feldmanis

Priekšnieks
oskars.feldmanis [at] adazunovads.lv

Gints Dzirkalis

Priekšnieka vietnieks
gints.dzirkalis [at] adazunovads.lv
 • veikt likumpārkāpumu profilaksi;
 • sniegt palīdzību sociālajā reabilitācijā personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas iestādēm, vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
 • apsargāt un konvojēt par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētas un arestētas personas;
 • kontrolēt domes saistošo noteikumu un lēmumu izpildi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī uzlikt un piedzīt naudas sodus par to pārkāpšanu;
 • savas kompetences ietvaros novērst un pārtraukt sabiedriskās kartības pārkāpumus. Ja ar saviem spēkiem pārkāpumus novērst vai pārtraukt nav iespējams, sadarbībā ar Valsts policiju piedalīties pārkāpuma novēršanā un pārtraukšanā;
 • savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību amatpersonām, fiziskām un juridiskām personām, ja viņas vēršas pēc palīdzības pašvaldības policijā vai ja tiek traucēta minēto personu likumīgā darbība un apdraudēta drošība;
 • sadarboties ar izglītības iestādēm, Valsts policiju, bāriņtiesu, nevalstiskajām organizācijām un citām institūcijām, veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem un viņu vecākiem;
 • ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, veikt visus nepieciešamos pasākumus likumpārkāpuma novēršanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņot Valsts policijai, kā arī nodot tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu;
 • sniegt neatliekamo palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, ka arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības līdz viņu nodošanai attiecīgajām institūcijām;
 • nodrošināt atrasto un pašvaldības policijai nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz to nodošanai īpašniekam vai kompetentai institūcijai;
 • nolūkā konstatēt, vai personas ir lietojušas alkoholu, narkotiskās, psiho-tropās vai toksiskās vielas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tās pārbaudīt ar ekspresdiagnostikas testu narkotisko un psihotropo vielu ietekmes konstatēšanai, portatīvām alkohola koncentrācijas noteikšanas mērierīcēm vai nogādāt šīs personas pārbaudes izdarīšanai ārstniecības iestādē, ja atzinums nepieciešams, lai apstiprinātu vai atspēkotu likumpārkāpuma faktu vai objektīvi izskatītu lietu par likumpārkāpuma izdarīšanu;
 • uz laiku ierobežot vai pārtraukt transporta vai gājēju kustību ielās un uz ceļiem, kā arī personu iekļūšanu atsevišķās vietās vai objektos un izkļūšanu no tiem, ja to prasa sabiedrības drošības, personu dzīvības, veselības un mantas aizsardzības, kā arī izmeklēšanas intereses;
 • novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
 • apturēt transportlīdzekli un apskatīt to, ja ir pamats domāt, ka transportlīdzekļa vadītājs pārkāpis ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu prasības vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā; aizliegt lietot transportlīdzekļus, kuru tehniskais stāvoklis apdraud transporta kustības drošību; atstādināt no transportlīdzekļu vadīšanas personas, kuras ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, kā arī personas, kurām nav dokumentu par konkrētā transportlīdzekļa lietošanas vai attiecīgās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām; nogādāt transportlīdzekli policijas iestādē nepieciešamās pārbaudes veikšanai, ja ir izsludināta tā meklēšana vai ir pamats domāt, ka ir nelikumīgi nomainīti vai viltoti transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti, valsts reģistrācijas numura zīme vai transportlīdzekļa agregātu numuri, vai nav transportlīdzekļa reģistrācijas vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un citādi nav iespējams konstatēt transportlīdzekļa lietošanas likumību;
 • pieņemt un reģistrēt fizisku un juridisku personu izsaukumus, vai pāradresēt izsaukumus attiecīgajiem dienestiem vai atbildīgajām institūcijām;
 • veikt citus domes un tās amatpersonu uzdotos uzdevumus.
 • prasīt, lai persona pārtrauc likumpārkāpumus vai citu rīcību, kas traucē pašvaldības policijas darbinieka pilnvaru izpildi, ka arī pielietot pret likumpārkāpējiem normatīvajos aktos paredzētos piespiedu līdzekļus;
 • pārbaudīt personām, kuras tiek turētas aizdomās par likumpārkāpumu izdarīšanu, personu apliecinošus dokumentus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami to tiesību normu ievērošanas pārbaudei, kuru izpildes kontrole un uzraudzība uzdota pašvaldības policijai;
 • izsaukt uz pašvaldības policijas telpām jebkuru personu saistībā ar lietām un materiāliem, kuru izskatīšana ir pašvaldības policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas pēc izsaukuma, normatīvajos aktos noteiktajā kartībā veikt viņu piespiedu atvešanu;
 • savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem;
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā nogādāt pašvaldības policijas telpās vai Valsts policijas iestādē likumpārkāpējus, veikt viņu apskati, mantu un dokumentu izņemšanu un apskati, administratīvi aizturēt likumpārkāpējus un veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pasākumus administratīvo pārkāpumu lietvedības nodrošināšanai, kā arī piemērot viņiem administratīvos sodus vai noteiktā kartībā nosūtīt protokolus pēc piekritības;
 • aizturēt militārpersonas, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, un, atkarībā no pārkāpuma rakstura, nodot tās Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem;
 • aizturēt un nodot Valsts policijai personas, kuras izvairās no kriminālsoda izciešanas, administratīvā aresta vai apcietinājuma;
 • aizturēt personas vecumā līdz 15 gadiem, kuras patvaļīgi pametušas dzīvesvietu vai bērna aprūpes un audzināšanas iestādi, un nogādāt tās Valsts policijas iestādē vai nodot vecākiem, aizbildņiem vai aprūpes un audzināšanas iestādei;
 • nogādāt ārstniecības iestādē vai mājoklī personas, kuras alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas rezultātā zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties vai orientēties, vai var nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams, nogādāt tās Valsts policijas iestādē;
 • uz rakstveida pieteikuma pamata aizturēt personas, kuras atrodas mājoklī alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu iespaidā un var nodarīt kaitējumu sev vai apkartējām personām, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, turēt šādas personas pašvaldības policijas telpās līdz nogādāšanai Valsts policijas iestādē, ārstniecības iestādē atskurbšanai vai apstākļu noskaidrošanai;
 • nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīm redzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, izskatīt un pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;
 • izņemt priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuru izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana vai realizēšana ir aizliegta ar likumu vai kuras tiek glabātas bez atļaujas, ja saskaņā ar likumu tāda nepieciešama, kā arī izņemt dokumentus ar viltojuma pazīmēm;
 • steidzamos gadījumos ar transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu izmantot iestādēm, privātpersonām vai personu apvienībām piederošus transportlīdzekļus (izņemot ārvalstu diplomātisko, konsulāro un citu pārstāvniecību un starptautisko organizāciju transportlīdzekļus, kā arī speciālos transportlīdzekļus) braukšanai uz notikuma vietu vai personu nogādāšanai ārstniecības iestādēs, ja tām steidzami nepieciešama medicīniskā palīdzība, kā arī tādu personu vajāšanai, kuras izdarījušas noziegumus, un aizturēto neatliekamai nogādāšanai policijas iestādē;
 • novērot publiskas vietas un tajās esošas personas, tai skaitā, izmantojot tehniskos līdzekļus, lai savlaicīgi novērstu un atklātu iespējamo sabiedriskās kārtības apdraudējumu, noziedzīgu nodarījumu, kā arī atrastu meklēšanā izsludinātas personas vai transportlīdzekļus;
 • ierobežot vai aizliegt remonta un celtniecības, kā arī citu darbu veikšanu ielās un uz ceļiem, ja netiek ievērotas prasības par sabiedriskās drošības un transporta kustības drošības garantēšanu;
 • bez atlīdzības izmantot valsts un pašvaldību plašsaziņas līdzekļus likumpārkāpumu profilakses veikšanas nolūkos;
 • saņemt, glabāt un nēsāt šaujamieročus un likuma „Par policiju” 14.panta noteiktajā kartībā un paredzētajās situācijās pielietot tos;
 • lietot fizisku spēku, speciālos līdzekļus, speciālos transporta līdzekļus likumā „Par policiju” noteiktajā kārtībā un gadījumos.