Statuss:
Plānots
ratinkresls
  • Līdzfinansētājs:
2027NAP

 

 

 

 

 

 

 

  • Īstenošanas laiks: projekts jāīsteno līdz 30.06.2026.
  • Kopējās izmaksas: 44 283,58 euro
  • Finansēšanas avoti un to apjoms: ANM –36 598 euro, pašvaldības finansējums – 7 685,58 euro

Projekta kopsavilkums:

Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu  un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi  cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās  kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” pasākums, saskaņā ar Ministru kabineta  2023. gada 5. septembra noteikumiem Nr. 512  “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošanas noteikumiem. 

Pasākuma mērķis ir nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 44 283,58 euro (tajā skaitā 36 598 euro Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējums, un pašvaldības līdzfinansējums 7 685,58 euro).

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 30.06.2026.