Ikvienam iespēja īstenot savu iniciatīvu novadā ar pašvaldības atbalstu! 

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un vērtēti pieteikumi kultūras un mākslas projektiem, pieteikumi Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestādes mākslās izglītojamo dalībai konkursos ārvalstīs, pieteikumi jauniešu iniciatīvu projektiem, pieteikumi iniciatīvu projektiem, pieteikumi atbalsta biedrību darbības nodrošināšanai, un tiek piešķirts Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums, arī de minimis atbalsts), kā arī tā izlietojuma kontrole. Ar pilnu nolikuma saturu aicinām iepazīties šeit: 

Līdzfinansējuma mērķis ir:

  • kultūras projektu īstenošana:
   • kultūras objektu un vērtību saglabāšana un jaunrade (t.sk. grāmatu, filmu, mūzikas ierakstu audio/video sagatavošana un izdošana, u.tml.);
   • kultūras pasākumi;
   • tautas kultūras jaunrade un pasākumi tās popularizēšanai
   • novada mēroga publiski pasākumi;
  • izglītojamo dalība ārvalstu konkursos;
  • jauniešu projektu īstenošana:
   • neformālā mācīšanās;
   • jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā;
   • fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību sporta veidā (piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.);
   • radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes, u.tml.);
   • nodarbinātības vai uzņēmējdarbības veicināšana;
   • vides teritorijas labiekārtošana;
  • iniciatīvu projektu īstenošana ar vietējai sabiedrībai nozīmīgiem pasākumiem un aktivitātēm:
   • neformālā mācīšanās, t.sk. mūžizglītība (lekcijas, semināri, praktiskās darbnīcas, u.tml.);
   • veselīga dzīvesveida veicināšana (t.sk. pasākumi un fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību sporta veidā (piemēram, vingrošana, joga, nūjošana, u.tml.);
   • vides aizsardzības pasākumi un praktiskas aktivitātes (t.sk. pētījumi, apmācības, praktiskas darbnīcas, u.tml.);
   • vides labiekārtošana (t.sk. vides infrastruktūras uzlabošana un sakārtošana, vides objektu radīšana, u.tml.);
   • cilvēku ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrēšana sabiedrībā un viņiem pieejamas vides un pakalpojumu radīšana;
   • citi mērķtiecīgi pasākumi un aktivitātes, kas nepieciešami vietējām kopienām un sabiedrības grupām;
  • atbalsta biedrību darbības nodrošināšanas projektu īstenošana ar sabiedrības grupu socializēšanās pasākumiem (sporta, kultūras, saieta, u.c. pasākumi).

Viens pretendents šī nolikuma ietvaros var saņemt līdzfinansējumu vienam projektam vienu reizi gadā.*

*Nolikuma VI. daļas ietvaros piešķirtais līdzfinansējums atbalsta biedrību darbības nodrošināšanas projektiem ir izņēmums un papildu VI. daļas projektiem biedrības var saņemt līdzfinansējumu vēl vienam projektam vienu reizi gadā.

Inicitīvu projektu finansēšana
Iniciatīvu projektu finansēšana
Kultūras projekti
Izglītojamo konkursi
Jauniešu projekti
Iniciatīvu projekti
Atbalsts biedrībām