Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, kuras vēlas doties laulībā, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā kopīgu klātienē parakstītu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu noteikta parauga iesniegumu. Personas ar dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības reģistrācijas laiku (diena un stunda) un vietu. Ja nepieciešams, laulības noslēgšanas laiku un vietu var pārcelt. Noteiktajā laikā un vietā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona reģistrē personu laulību, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu laulības reģistrāciju, ja personas to vēlas. Ja laulību paredzēts reģistrēt citā dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība.

 

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  Oriģināls:
  1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments;
  2. Nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga;
  3. Ārzemniekam – attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā – dokumentam jābūt noteiktā kārtībā legalizētam un tulkotam Latvijas valsts valodā ar notariālu apliecinājumu.

  Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu:
  Bijušā laulātā miršanas apliecība vai laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta vai likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, vai izziņa no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu - personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā, ja ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Fizisko personu reģistrā.

  SVARĪGI! Elektroniski var iesniegt tikai pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14,00.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē pēc viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Laulības reģistrācija (valsts nodeva)  14 EUR

 

Pakalpojums

Cena EUR

bez PVN

ar PVN

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpā, t.sk. Ādažu novada kultūras centra telpās, Carnikavas Novadpētniecības centrā un Carnikavas Tautas namā “Ozolaine” (ceremonijas sagatavošana, vadīšana, apliecības vāciņš, telpa un tās noformējums, muzikālais pavadījums (ieraksts)):

 

 

 

1) ja vismaz viens no pieteicējiem deklarēts Ādažu novadā

41,32

50,00

2) ja neviens no pieteicējiem nav deklarēts Ādažu novadā

74,38

90,00

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana citā piemērotā vietā Ādažu novada administratīvajā teritorijā (t.sk. ceremonijas vietas apskate, nokļūšana līdz tai, dokumentu nogādāšana, apliecības vāciņš):

 

 

 

1) ja vismaz viens no pieteicējiem deklarēts Ādažu novadā

140,50

170,00

2) ja neviens no pieteicējiem nav deklarēts Ādažu novadā

165,29

200,00

Laulības reģistrācija:

 

 

1) brīvdienā

57,85

70,00

2) svētku dienā

82,65

100,00