Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Persona dzimtsarakstu nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus www.latvija.lv attiecīgu iesniegumu. Tiesības iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstu (izņemot reģistra ierakstu, kas saistīts ar adopciju) un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim. Tiesības iepazīties ar laulības reģistra ierakstu un pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju. Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam vai tā pilnvarotai personai. Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1.Personu apliecinošs dokuments;
  2.Pilnvarotai personai – pilnvara.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par atkārtotas apliecības izsniegšanu ir 7,00 euro. Noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”
  Maksa par izziņas izsniegšanu ir 5,00 euro, saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr. 221 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā”

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona atkārtoto apliecību vai izziņu var saņemt personiski dzimtsarakstu nodaļā (iepriekš vienojoties par saņemšanas dienu un laiku), vai arī saņemt izziņu e-pastā kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.

Maksājumi

Pozīcija Cena
Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana EUR
Izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta kopijas vai datorizdrukas izsniegšana EUR