Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
o personai, kuru tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, un tās mantai;
o personai izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai narkotiku pārmērīgas lietošanas dēļ;
o promesošas vai pazudušas personas mantai;
o mantojumam;
o testamenta izpildīšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
  personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa; personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
  personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
  promesošas vai pazudušas personas mantai;
  mantojumam;
  testamenta izpildīšanai.

  Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  • iesniegumu ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  • attiecīgu tiesas nolēmumu (par aizgādnības nodibināšanu/par pagaidu aizgādnības nodibināšanu) vai notāra taisītu notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam u.c.;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem, turklāt bāriņtiesai jāievēro tās personas pēdējās gribas rīkojums, kura atstājusi viņam mantojumu.
  Ieceļot personai aizgādni, bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu savā lēmumā norāda, kādā apjomā aizgādnis rīkojas kopā ar aizgādnībā esošo personu un kādā patstāvīgi šīs personas vietā, kā arī lēmuma darbības termiņu, ja tāds ir noteikts tiesas nolēmumā.
  Izvērtējot visus lietā esošos dokumentus, uzklausot lietas dalībniekus, bāriņtiesas darbinieki pieņem attiecīgu lēmumu.
  Lēmums par:
  • personas atbilstību aizgādņa pienākumu pildīšanai;
  • cita aizgādņa iecelšanu;
  • aizgādņa atstādināšanu;
  • aizgādņa atcelšanu;
  • aizgādņa atbrīvošana.
  Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.