Saistošie noteikumi
saistošie noteikumi par būvju un teritorijas uzturēšanu Ādažu novadā

Šodien, 8. jūnijā, stājas spēkā Ādažu novada pašvaldības jaunie saistošie noteikumi "Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu".

Saistošie noteikumi: Par Ādažu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Līdz šim spēkā bija 2022.gadā 23.novembrī pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 79/2022, taču 2023.gada 1.janvārī stājās spēkā pašvaldību likums, un, lai noteikumi atbilstu jaunajam normatīvajam regulējumam, tie bija jāizdod no jauna. Iepriekšējos saistošajos noteikumos noteiktā kārtība kopumā atbilda pašvaldību likumam, tomēr noteikumos bija nepieciešams iestrādāt atsevišķas izmaiņas.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada administratīvajā teritorijā tiek uzturēta tīrība, veikta īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana, uzturētas teritorijas un būves, veikta publiskā lietošanā nodotu pašvaldības zaļo zonu un stādījumu uzturēšana un aizsardzība, sniegts pašvaldības atbalsts piegulošo teritoriju kopšanā, kā arī paredzēta administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu.

Būtiskākā problēma, kuras risināšanai nepieciešami noteikumi - publiskām teritorijām piegulošie nesakoptie īpašumi (netiek savlaicīgi nopļauta zāle, notīrīts sniegs), kā arī vidi degradējošas būves, kas bojā ainavu un izjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu. 


Jaunie noteikumi paredz regulāru zāles pļaušanu un savākšanu neapbūvēto nekustamo īpašumu teritorijās, kas vērstas pret publisku ārtelpu, ne retāk kā divas reizes gadā -  līdz 15. jūlijam un 15. septembrim. Zāliena garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus.

Noteikumos nostiprināta līdzšinējā kārtība īpašumam piegulošās publiskās teritorijas kopšanā, un uzkopjamā platība noteikta ņemot vērā faktisko situāciju. Par pārējās publiskā lietošanā esošās teritorijas sakopšanu atbild pašvaldība.

Noteikumu izstrādes laikā tika saņemti iedzīvotāju priekšlikumi ar lūgumu atbalstīt ziedošu pļavu audzēšanu nekustamo īpašumu teritorijās. Pēc šiem priekšlikumiem noteikumos ietverti šādi papildinājumi - 2. punkts tika papildināts ar jauniem terminiem un tika iekļauts 4.3. apakšpunkts ar nosacījumiem ziedošo pļavu apsaimniekošanā.

Noteikumos precizēts, ka nekustamā īpašumā esošo žogu uzturēšana nodrošināma tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst vides ainavas prasībām un pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.