Ādažu novada dome 2023. gada 28.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.224 “Par nekustamo īpašumu “Pipariņi” un “Jaunprieduļi”, Carnikavā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot īpašuma sadalīšanu apbūves gabalos Jaukta centra apbūves teritorijā (JC2) un Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS1).

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas norises laiks ir noteikts no 2023. gada 14.augusta līdz 2023. gada 10.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 28.augustā plkst. 17.00 Ādažu novada Sociālā dienesta telpās Garā ielā 20, Carnikavā, un tiešsaistē Zoom platformā (saite ŠEIT), piesakoties dalībai: Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv. Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • interneta portālā ĢeoLatvija.lv vismaz 10 dienas pirms publiskās apspriešanas sākuma
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Stacijas iela 5, Carnikavā, iepriekš piesakoties (tālr. 20237346).

Rakstiskus viedokļus līdz 10.septembrim var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  20237346 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), Teritorijasplanosanasnodala@adazi.lv.

Par detālplānojuma publiskās apspriešanas noteiktā termiņa un publiskās apspriešanas sanāksmes laika un vietas izmaiņām (ja tādas būs), tiks paziņots Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazunovads.lv un portālā www.geolatvija.lv. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai!