Jaunumi novadā Attīstības stratēģija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 29.punkta prasībām, Ādažu novada dome sniedz šādu informāciju:

 1. Plānošanas dokumenta nosaukums un datums – Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2013.-2037.), 2021.gada aktualizācija (apstiprināta ar Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumu Nr.16).
 2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs:
  • Ādažu novada pašvaldība, adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis: +37167997350, e-pasts: dome@adazi.lv, Ādažu novada pašvaldības interneta tīmekļa vietne: adazi.lv.
  • SIA “Grupa 93”, adrese: K. Barona iela 3-4,
   Rīga, LV-1050, tālrunis: 27373939, e-pasts: info@g93.lv, uzņēmuma tīmekļa vietne: www.grupa93.lv.
  • Plānošanas dokumenta Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, adrese: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, tālruni: +371 67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, uzņēmuma interneta tīmekļa vietne: rp.lv.
 3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par apstiprināto Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.), 2021.gada aktualizāciju, atzinumiem par vides pārskatu, kā arī informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai iespējams iepazīties Ādažu novada domē (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads) darba laikā Attīstības un investīciju daļā, Ādažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē adazi.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskajā informācijas portālā geolatvija.lv.