Cilvēki sēž pie galdiņiem un ēd

Ādažu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsolīs pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Gaujas ielas skvēri”, Ādažos, Ādažu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0429 īstermiņa zemes nomas tiesības “A zonā” pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai (turpmāk – Objekts).

Izsoles sākumcena – Objekta sākotnējā aprēķinātā nomas maksa 7 000,- euro (septiņi tūkstoši eiro 00 centi) bez PVN.

Izsoles solis noteikts 250,- euro (divi simti piecdesmit eiro 00 centi).

Nomas Objekta izmantošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirdzniecības nodrošināšanai pašvaldības rīkotā publiskā pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 2023.gada 27. un 28. maijā.

Elektroenerģija netiek nodrošināta.

Tehniskās prasības, kas Nomniekam būs jānodrošina Objektā, “A zonā”:

  • 7 dažādu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu tirdzniecības organizācija (ne vēlāk kā līdz 17.05.2023. Nomnieks iesniedz apakšnomnieku sarakstu (Nomnieks (ģenerāluzņēmējs) + 6 apakšuzņēmēji), pašvaldības nodevu apmaksai un tirdzniecības atļauju saņemšanai);
  • Katrā no 7 tirdzniecības vietām jānodrošina:
      • aprīkojums 240 apmeklētāju vietām, ne mazāk kā 30 galdu un krēslu komplekti (vienādi, teicamā tehniskā un vizuālā stāvokli);
      • dažādību tirdzniecības sortimentā.
  • Estētisku, ar rīkotāju saskaņotu, ēdināšanas teritorijas noformējumu (aprīkojums, teltis, apģērbs, noformējums – krāsas: balts, pelēks, melns, zaļš).
  • Amatu prasmju demonstrējumus, kvalificētu, sabiedrībā atpazīstamu pavāru meistarklases.

Pieteikums par dalību izsolē un tā pielikums ar pieredzi apliecinošu sarakstu (Izsoles noteikumu 2.pielikums) iesniedzams sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2023.gada 24.aprīlim.

Izsole notiks 2023.gada 2. maijā, plkst. 11.00, Ādažu novada pašvaldības telpās Gaujas ielā 33a, Ādažos, Ādažu novadā, Vēstures un mākslas galerijā, 1.stāvs.

Neskaidrību gadījumā par Objekta robežām vai tehniskajām prasībām sazināties ar Ādažu novada kultūras centra Kultūras projektu vadītāju Elžbetu Bukovsku m. 26393000.

Jautājumi par izsoles norisi: izsoles@adazi.lv, tālr. 28650112.

Izsoles noteikumi A zonai

Īstermiņa zemes nomas līguma projekts A zonai

Grafiskais attēlojums A zonai

Pieteikums A zonai