Domes un komiteju sēdes
lēmumi Attīstības komitejā 08.11.

Trešdien 8.novembrī, notikušajā Ādažu novada pašvaldības Attīstības komitejas sēdē tika izskatīti 35 jautājumi. Viens no aktuālākajiem jautājumiem bija informatīvais ziņojums par  pašvaldības zemes vienību teritorijas daļu nomu kāpņu un laipas izvietošanai Vējupē, kas tika skatīts pēc fiziskas personas iesnieguma.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju noteikumi", kas nosaka, ka saskaņojot ar zemes īpašnieku - būvniecības dokumentācija nav nepieciešama labiekārtojumu elementu, piemēram, laipas būvdarbiem, tad betona kāpņu izbūvei ir jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija.

Tomēr ņemot vērā, ka iznomājamā teritorija nepieguļ iesnieguma iesniedzēja īpašumam, Nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti ieteica atteikt iznomāt teritoriju laipas un kāpņu izvietošanai.  

Saistošajos noteikumos, kas tagad spēku ir zaudējuši, jo mainīts administratīvais iedalījums, bija noteikts, ka iedzīvotāji var izvietot laipas pie ūdenstilpnēm, kas pieguļ viņu īpašumam vai izvietot laipu, vienojoties ar  īpašnieku, kura zeme pieguļ ūdenstilpnei.

Attīstības komitejas vadītājs Gatis Miglāns ieteica sniegt iesniedzējam starpatbildi par to, ka iesniegums tiks skatīts vēlreiz pēc jaunu saistošo noteikumu pieņemšanai, kam piekrita pārējie deputāti. Savukārt Juridiskās nodaļas vadītāja Everita Kāpa norādīja: "Ir jārada regulējums, cik un kur šādas laipas Vējupē var izvietot. Neskatoties uz to, ka Vējupe nav publiskais ūdens valsts izpratnē (ir mākslīgi radīta ūdenstilpne), tā visiem ir publiski pieejama. Laipām jābūt publiskām, pieejamām visiem novada iedzīvotājiem."

Atbalsta izglītības iestādes izveidi ar 800 vietām 

Sēdē tika prezentēts arī ziņojums par vispārējās izglītības pakalpojumu sniegšanu Ādažu novadā. Pašreizējās prognozes liecina, ka laikā līdz 2030.gadam pieaugs gan iedzīvotāju, gan skolēnu skaits. Starp novadā deklarētajiem iedzīvotājiem šobrīd ārpus novada mācās 973 skolēni (no Ādažu pilsētas un pagasta – 488, no Carnikavas pagasta – 485), kas rada papildu slogu pašvaldības budžetam.

Ādažu vidusskolā jau šobrīd trūkst vietu mācību procesa organizēšanai, kas rada nepieciešamību kā pamatklases izmantot specializētos mācību kabinetus, šobrīd šādā veidā pielāgojot telpas jau 170 bērniem. Turpmākajos gados vietu trūkums Ādažu vidusskolā kļūs izteiktāks. Tādējādi pašvaldība izskata iespējas jaunas izglītības iestādes izveidi 1.-9.klasei. Pēc daudzkritēriju analīzes no piecām potenciālajām vietām iestādes būvniecībai visaugstāk tika novērtēts nekustamais īpašums "Liepnieki", Ādažos.

Ādažu novada domes priekšsēdētaja Karīna Miķelsone uzsvēra, ka izglītības nodrošināšana vispārējās izglītības posmā ir pašvaldības obligātā funkcija. "Par skolēniem, kuri mācās ārpus novada, mēs maksājam līdzekļus 2.5 miljonus gadā. Vai nu mēs paši nodrošinām pakalpojumu [izveidojot jaunu mācību iestādi], vai samaksāsim tik, cik lielus izdevumus mums piestādīs," norādīja priekšsēdētāja.

Komitejas deputāti balsojot ar sešām balsīm par, vienam deputātam atturoties, nolēma atbalstīt izglītības iestādes izveidi ar 800 vietām, kā arī atbalstīt nekustamā īpašuma "Liepnieki" iegādes izvērtējamu.

Lemj par aizsargdambja attīstību un Mežmalas ielas seguma atjaunošanu

Sēdē tika lemts arī par Gaujas aizsargdambja virskārtas uzlabošanu. Lai veidotu drošāku un ērtāku savienojumu starp Ādažu novada diviem lielākajiem centriem, Ādažiem un Carnikavu, tika  atbalstīta Gaujas aizsargdambja virsmas irdenā seguma izbūvi posmā no Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz Gaujas tiltam 4,8 km garumā. Jautājumu turpinās skatīt Finanšu komitejā, plānojot 2024. gada budžetu.

26. septembrī pašvaldība saņēma 11 personu parakstītu iesniegumu ar apliecinājumu par iedzīvotāju gatavību līdzfinansēt  Alderu ciema Mežmalas ielas seguma atjaunošanas izdevumus 50 % apmērā. Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" 2024. gada budžeta tāmes projektā ir iekļāvusi finanšu līdzekļus 41122 eiro apmērā Mežmalas ielas seguma atjaunošanai ar asfaltbetonu. Deputāti konceptuāli atbalstīja iedzīvotāju ieceri

Jautājumā par paredzamo darbu izpildes un iedzīvotāju līdzfinansējuma iemaksas kārtību aģentūra sazināsies ar iedzīvotājiem pēc pašvaldības 2024. gada budžeta apstiprināšanas gadījumā, ja dome atbalstīs izdevumus Mežmalas ielas seguma atjaunošanai. Jāpiebilst, ka  tiem nodokļu maksātājiem, kuri par saviem līdzekļiem ir izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (t.sk. ielas), pašvaldība piemēro NĪN atlaidi 90 % apmērā par katra nodokļa maksātāja visiem piederošiem īpašumiem Ādažu novadā. 

Deputāti sprieda arī par ALTUM zemas īres mājokļu būvniecības aizdevuma programmu un citiem jautājumiem.

Attīstības komitejas sēdes videoieraksts pieejams zemāk.